Br edertwist: Triemstra’s lotte nander op 163e PC

1631-taeke-en-bauke-triemstraIn de eerste omloop fan de 163e PC, die’t fandaag in Franeker speuld wort, treffe de Stjabuurtster broers Bauke en Taeke Triemstra nander al. Bauke trok sels nummer 7, ’n hutsy later pakte Taeke  ’t kokertsy met nummer 8 út de skaal. Krekt as in 2013 motte de Stjabuurtsters dus al drekst tunnander. ’t Waar in ’n folle saal fan de Koornbeurs in Franeker maandeg  hoorber dat lang niet idereen der soa gelukkig met waar.

 Leendert Ferwerda - D’r is gyn stuurde lotting meer die’t d’r foor sorgt dat de fier ’beste’ perturen foorôf over de list met de sestyn perturen indeeld worre. Die perturen treffe nander dan niet eerder dan in de dârde omloop, de halve finales, at se hur pertijen in de eerdere omlopen winne.
PC-foorsitter Johannes Westra saai dat de PC na 2014 weer foor tradisy kiest en eerder dut jaar besloat om weer as fanouds te lotten, ok al worre de nummers niet meer út de hoge hoed haald.Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje kinne drekt los tun Elgar Boersma, Jelmer Westra en Laas Pieter van Straten.

’PC sonder ferrassings is gyn PC’
Stannebuurtster Sjoerd de Jong mot met syn maten Menno van Zwieten en Pier Piersma ok fan half tien ôf op ’t Sjûkelân sien late at se kâns hewwe teugen Tjisse Steenstra, Herman Sprik, met Jacob Wassenaar as mooglik (latere) ferfanger en de blessuregefoelige Cornelis Terpstra. Je ferfange late deur ’n ferliezend PC-kaatser mâg niet.In ’t eerste blok fan acht  gaat de meeste andacht fansels út naar ’t treffen tussen de formasys Bauke Triemstra, Dylan Drent, Patrick Scheepstra en Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. In de tweede omloop kinne Marten Bergsma en Hendrik Kootstra (baide Minnertsga) en Erwin  Zijlstra ok op de PC sien late dat sebij de groatere groep favoriten hore.
In ’t tweede blok fan acht perturen sitte de frije formasys fan Johan van der Meulen, Alle-Jan Anema, Hylke Bruinsma (Minnertsga) en Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra (St.-Jabik) en Hans Wassenaar. At die baide twee omlopen winne, treffe se nander in de halve finale. De eerste halve finale sou Steenstra tun Van der Bos worre kinne. Maar, ’n PC sonder  ferrassende útskakelings is gyn PC.
De Permanente Commissie wil ok wat doen an ’t brúkken fan ’PC’ in de naam fan ’n andere wedstriid. Nou fâlt niet te verwachten dat de PC de naam ’dames PC’ in Waidum niet meer toestaat. Westra: ”Maroer al die nammen mei PC der yn moatte wy ’t dos mar ris hawwe”.
Bij de foto: Krekt as in 2013 lotten de broers Taeke (l.) en Bauke Triemstra nander maandeg al foor de eerste omloop fan de 16e PC. (foto’s: Jan Bonefaas)

Loting 163e PC

1. Enno Kingma
Pieter-Jan Plat
Jouke Bosje

2. Elgar Boersma
Jelmer Westra
Laas Pieter van Straten

3. Menno van Zwieten
Pier Piersma
Sjoerd de Jong

4. Tjisse Steenstra
Herman Sprik
Cornelis Terpstra

5. Jan Nicolay
Kees van der Schoot
Pieter van der Schoot

6. Marten Bergsma
Erwin Zijlstra
Hendrik Kootstra

7. Bauke Triemstra
Dylan Drent
Patrick Scheepstra

8. Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Daniël Iseger

9. Jelle Attema
Erik Haitsma
Willem Heeringa

10. Johan van der Meulen
Alle Jan Anema
Hylke Bruinsma

11. Hendrik Tolsma
Jacob Klaas Haitsma
Jan Schurer

12. Jelte Pieter Dijkstra
Hendrik Jan van der Velde
Evert Pieter Tolsma

13. Dirk-Yde Sjaarda
Bauke Dijkstra
Steven de Bruin

14. Jan Dirk de Groot
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar

15. Johannes van der Veen
Sip Jaap Bos
Jelle Jaap Stiemsma

16. Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
René Anema

Bildtse Post