Skerm

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3At ik dut stik fortendaliks beginne sou over beeldskermferslaving, en sêge sou dat dut de nije kollektive ferslaving fan ônze tiid is, dan souwen jim waarskynlik niet feerder leze. Sou ik ok niet doen. Weer soa’n ouwehoer over hoe min at ônze gewoantes wel niet binne. Soademiter op en laat mij met rust.

Wat je hè

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Je wete niet wat je hè, tot dat je ’t misse en at je ’t niet wete dat je ’t misse, dan wete je niet wat je hè. Dat waar de liifspreuk fan dr. Winston O’Boegy. Hij is guster sturven; smoord in ’n bôlkorst.

De tweede auto

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaOp ‘n mooie saterdegoverdâg wort d’r ‘n mooie auto bij Klaske foor huus del reden. Wat ‘n freemd merk, dinkt Klaske. Deuze auto kin ik niet. Klaske besiet de auto út ‘e huus weg nag ‘s  goed. Werom worde die auto nou bij hur foor huus del reden; dut is gyn offisjeel parkeerplak. Se snapt d’r niks fan. De mannen binne fortlopen, meskien wat eten in ‘t dorp hale, dinkt  se.

Klapkarre

bildtspraakfoto-simi-sevensterIk gaan al jaren na Drinte te kamperen. Eerst met ’n nijlontintsy, doe een fan ketoen, derna de bungalotint, die’t innander woeien is. Op ’t lest ’n De Waard tint. Wij staan altyd met ’n  groepy ouwe frynden op ’n kampeerterrain fan Staatsbosbeheer in de buurt fan Grollo. Hans had indertiid ’n klapkarre (fouwagen) kocht.

Behelpe

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2De fekânsys binne weer ferbij, temînsen foor de mînsen, die’t an ‘t werk binne. De mînsen met skoalgaande kines sien al weer út na de hêstfekânsys. Wij as mînsen die’t niet meer  an ‘t arbeidsproses metdoen, maar fan ‘n welferdiend (niet welfaarts- en waardefast) pînsjoen geniete, ruste út fan de lange, goed besloegene seumerfekânsy.

Fekânsy

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaOflopene fekânsy waren wy met syn fijven na Denemarken. ’n Ander lând, ’n ândere taal. Ons oudste seun hout heel feul fan taal. Hij waar dan ok blij ferrast dat de keukenkassys  folhongen met plakkers, die’t angaven wer’t wy de ‘flade plader’ (platte bôrden), ‘drikkeglas’ (glâzen) of de ‘salatslynge’ (de gatsypan) oprúmme mosten.

Trompy

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3’t Is mooglik om sonder anwiisbere reden ’n hest grînzeloaze haat te ontwikkelen. Ik bedoel niet soamaar ergens ’n hekel an hewwe. Dat hewwe wij allegaar alle dagen an fan alles –  magere melk, stoplichten, reklames. Ik bedoel fysike weerstand, omkerende maag. Dat lichem en geest inenen ’n útsonderlike samenwerking metnander angaan en skruwe: DUT   NIET.

Rintmeesterskap

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Waarskynlik is d’r in de geskidenis gyn inkele tiid weest, dat de wetenskap soafeul over de netuur te weten kommen is, as at dat fandaag de dâg gebeurt. Wetenskapsloi binne in staat  deur mikroskopise en technologise ontwikkelings de groate ferskaidenhyd an levensforms te ondersoeken en te beskriven.

Wy sitte overal-2

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaOp ’n arige overdâg fan de SWO hore je, naar anlaiding fan de lezing deur Paul Feenstra over de tiid, werfan at wij gyn definitive bewizen hewwe, heel wat belevenissen. Paul had op ferskillende plakken in ’e wereld staan en soa ok de besoekers fan deuze overdâg.

Mannen van Staal

bildtspraakfoto-simi-sevensterEde Staal waar/ is de beroemdste Grunninger sanger, jou wete wel: ’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west. Hij waar leraar Ingels, geboren in 1941 en is maar 44 jaar worren. D’r staat ’n standbeeld fan him in Delfsyl.

Bildtse Post