Aigen risiko

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3’n Hut leden ston in ’e NRC ’n mooi artikel over hoe’t maisys hur tunworig klede (Nathalie Wouters, ”Super origineel in je skinny jeans,” NRC Handelsblad, 8 septimber, 2017). Tinermaisys fan fandaag likene hyltyd meer op nander.

’n Wyndrige hoek

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2De halffergane blâden binne ’n speulbâl in de harde wyn. Al draaiende blive se op ’n stil plak, út de wyn, lêgen. ’n Beskaiden glimpy sonlicht skynt offens en  avens deur ’n klaine opening fan de donkere, boiïge wolken over ’t lând.

Hoe laat at ’t is

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Plok ’n wizer
fan ’e tiidloaze klok
en wiis na de plaat

Anbieding

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaDiskriminasy roept faak heel wat ergewasy op at dut onderwerpter sprake komt. Ok dut jaar komt Swarte Pyt weer ’n prot in ’t nijs. En ok in ândere geledings het  men ’t faak over diskrimineren.

’n Overdâg te faren

 

bildtspraakfoto-simi-sevensterWij sille fort. Te faren fan Franeker na Hitsum. Noad om ’n jareg met te fieren. ’t Is niet echt faarweer. Gyn son, an de kouwe kant en wynderig. D’r kin ok  soamaar ’n spatsy regen komme. Wij motte om drie uur in Franeker weze bij de Stadsherberg.

Frijdeg de 13e ’n ongeluksdâg?

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Foor ferskaidne mînsen is ’t ’n dag, der’t se dochs wel even bij stilstaan. Sou d’r frijdeg de 13e wat goed fout gaan kinne? Wer komt dut bijgeloof weg en is ’t waar dat ’t ’n ongeluksdâg is?  Waarskynlik het ’t bijgeloof ’n religieuze achtergrônd. Bij ’t leste avenmaal satten d’r 13 mînsen om de tafel (Jezus en 12 disipels).

Flais

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaIk bin an ’t koken. Wij ete ’Hollânse pot’: irpels, groente en flais. Myn keus foor fandaag is brokkoly met gehakbâlen. ’t Rúkt al lekker in ’e huus at ôns seuvenjarige dochter neskierig de keuken in komt. ’Kinne wij al hest ete? Ik hew honger as ’n wolf!’ sait se, terwyl at se de rook fan ’t eten opsnuuft. 

Weest

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2’t Is mij soa noflik, die stille hêstdagen, de diiznige luchten, de daudruppen offens an de toppen fan ’t grâs. De sprokysachtige bouwerken fan de spinnewebben, omtoverd tot glînsterende parelsnoeren, se hange as juwelen te skitteren in de eerste sonnestralen.

Skerm

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3At ik dut stik fortendaliks beginne sou over beeldskermferslaving, en sêge sou dat dut de nije kollektive ferslaving fan ônze tiid is, dan souwen jim waarskynlik niet feerder leze. Sou ik ok niet doen. Weer soa’n ouwehoer over hoe min at ônze gewoantes wel niet binne. Soademiter op en laat mij met rust.

Wat je hè

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Je wete niet wat je hè, tot dat je ’t misse en at je ’t niet wete dat je ’t misse, dan wete je niet wat je hè. Dat waar de liifspreuk fan dr. Winston O’Boegy. Hij is guster sturven; smoord in ’n bôlkorst.

Bildtse Post