Deemoed

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3De lêste tiid ontwikkel ik ’n lichte ferslaving an informative YouTube-filmtsys (die’t meskien wel foor kines bedoeld binne) over Amerikaanse   netuurparken. Myn favoryt: Yosemite Nature Notes. 

Gochomebyl

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Drs. P. Niskafee pruttelde in syn road autootsy ferbij an ’e mânly die’t al ’n kertier op ’t banky satten te raden. ”Wete jim wel werom at-y in syn roaie gochomebyl altyd achterút rijt”? froeg mâle Jan. Gyneen reageerde.

Sorg (3)

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2In de Bildtspraak fan 13 juny pylt Simy 7* met aine- en hinnepikys om. Gyn moeite is hur te feul om de besys groat te krijen. Ut ’t hele ferhaal blykt de liefde foor beesten en  ’t jonge tere spul fan de ainen en hinnen der’t Simy noed foor staat. Je worre d’r werm fan at je die Bildtspraak leze. 

Teer spul

bildtspraakfoto-simi-sevensterFeertyn korfys had ik in hagen en bomen set. Foor de wilde ainen, die’t elk foorjaar werom komme. Twaalf korfys rieken beset. Ainen binne gemaksuchtige feugels. At d’r ‘n nêst foor hur klaar lait, make se d’r sels niet feul werk fan. Foor mij is ‘t prachtig. Alle dagen even kike.

Nostalgy

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaElf jaar leden skreef ik op dut plak ‘n stikky over ôns eerstgeborene. Fyftig sintimeter lang en 3500 gram swaar laai dat klaine kroppy bij mij in de êrms. ‘Geniet  d’rfan’, worde d’r teugen mij said. ‘‘t Gaat soa flug.’

Fijf menútten foor twaalven

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Dat d’r met ôns leefomstandigheden wat mis is, komt starigan meer in ‘t nijs. Feugels, insekten, de fisstand, alles is in gigantise hoefeulhyd an ‘t ôfnimmen. In de groate stâden is de lucht al soa ferontrainigd, dat d’r al ‘n ferbod foor sommige auto’s is om de stâd in te rijen. Fan meerder seeën is de ferontrainiging en de plestik  troep al soa groat dat d’r hest gyn leven meer mooglik is.

Weze

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Dut is de eerste Bildtspraak die’t ik skriif na ’t ferstorven fan ôns mim. Ik hew op dut plak faker over hur skreven, ok doe’t se syk waar, en ik hew d’r gyn sin an om dat foor ’n part nag ’s te doen. Gelukkig kin ik sêge dat alles wat said of skreven worre most, bij hur leven said en skreven is.

Sirene

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Wiles de blâden fan ’e helikopter bútten luud lucht skeppe, sit ik op ’n banky foor Fontainstraat 15 te slugen. Myn ogen halfdicht richt op mînsen in karrechys onderweegs na… ja werhine? Mînsen met een poat, mînsen sonder hoop gaan op in ’n griis gerdyn fan fine stof met drokke grimeltsys. Slaap ik? Driif ik met ’e stroom met? Een fraagt my at ik slaap.

‘t Groate en ‘t klaine

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Een fan de groatste misferstanden in ôns leven is, dat wij soms dinke dat ôns geluk ôfhangt fan groate en dure dingen. ‘n Groate auto, ‘n  duur huus, liefst ‘n boat en nag ‘n kerrefen, ‘n flygrais na werme lânden en meer fan datsoort saken.

Smartphone

bildtspraakfoto-simi-sevensterMyn oud tillefoantsy waar d’rmet ophouwen. Doe’t ik him kreeg, waar dat foor mij soa nij, dat ik eerst op kursus in Ons Huis weest hew. Brúkke deed ik him niet soa’n prot. ‘t Nummer gâf ik ok niet an elkeneen.

Bildtse Post