De pronk an

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2De irpelweken fan ’t Bildt binne ferbij. Wat hewwe wij ’t allegaar troffen. ’t Weer het nergens roet in ’t eten gooi. Al kinne wij nou sêge dat’t wel ’s regene mâgen  had tidens ’t hele feest. Fan alle dingen die’t wij sien konnen, formde de presintasy fan Piet Hoekstra met syn 50 tinten groen een fan de hoogtepunten.

’n Frisse neus

bildtspraakfoto-simi-sevenster’t Traintsy sou d’r over 40 minuten weze om ôns na ’t sintrum fan Nunspeet te bringen. Omdat ’t hotel midden in ’n bosrike omgeving laid, liep ik ’t bos in. Even ’n  frisse neus hale.

Ons mim

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaAt je froeger de Ulbe van Houtenschool belden, kregen je ôns mim (Anny de Vries- Lautenbag) an de tillefoan. Foor mij had dat soa syn foor- en nadelen. Fansels waar ’t fooral handig, want at ik hur norig had, kon ik soa even belle en kreeg ik ôns mim fortendalik an de tillefoan.

Kultuurtoeristys Ouwe-Dyk

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2De hele streek bij de Ouwe-Dyk lâns is besield raakt deur kûnstwerken, in ’t graan, in de túnnen, op ’t lând en ok in sommige  boereplaatsen. Derdeur is d’r ’n anhouwende stroom fan toeristen op de dyk.

Kûnstners

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Wij rije over fiadukten, ônder of deur akwadukten en deur tunnels in de autodiken sonder d’r bij na te dinken hoefeul werk en nadinken  en útmeten en útrekenen at ’t kost het om deuze werken te bouwen en in ’t hele petroan fan de diken ’t presys op ’t goeie plak te krijen. 

Deemoed

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3De lêste tiid ontwikkel ik ’n lichte ferslaving an informative YouTube-filmtsys (die’t meskien wel foor kines bedoeld binne) over Amerikaanse   netuurparken. Myn favoryt: Yosemite Nature Notes. 

Gochomebyl

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Drs. P. Niskafee pruttelde in syn road autootsy ferbij an ’e mânly die’t al ’n kertier op ’t banky satten te raden. ”Wete jim wel werom at-y in syn roaie gochomebyl altyd achterút rijt”? froeg mâle Jan. Gyneen reageerde.

Sorg (3)

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2In de Bildtspraak fan 13 juny pylt Simy 7* met aine- en hinnepikys om. Gyn moeite is hur te feul om de besys groat te krijen. Ut ’t hele ferhaal blykt de liefde foor beesten en  ’t jonge tere spul fan de ainen en hinnen der’t Simy noed foor staat. Je worre d’r werm fan at je die Bildtspraak leze. 

Teer spul

bildtspraakfoto-simi-sevensterFeertyn korfys had ik in hagen en bomen set. Foor de wilde ainen, die’t elk foorjaar werom komme. Twaalf korfys rieken beset. Ainen binne gemaksuchtige feugels. At d’r ‘n nêst foor hur klaar lait, make se d’r sels niet feul werk fan. Foor mij is ‘t prachtig. Alle dagen even kike.

Nostalgy

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaElf jaar leden skreef ik op dut plak ‘n stikky over ôns eerstgeborene. Fyftig sintimeter lang en 3500 gram swaar laai dat klaine kroppy bij mij in de êrms. ‘Geniet  d’rfan’, worde d’r teugen mij said. ‘‘t Gaat soa flug.’

Bildtse Post