Woorden fan Rumi

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2De gauwighyd werin at de dagen an je foorbij flige is somtiden niet bij te houwen. Ik wor mij der faak fan bewust, at ik weer ‘n bladsy fan de kalinder  nim. De bedoeling is fansels, dat ik der alle dagen een fan ôfhale sil.

Lieve Tryntsy,

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Dou noemdest mij ooit ’t beste wat dij overkommen waar. Dat likene sware woorden, maar, ik weet, da’stou ’t meendest. Dou bloeidest bij mij. Dou waarst ’t blompy en ik gâf dij water. Wij hè fyftyn jaar bijnander weest en ’t waar een lange tocht deur ’t lând fan melk en heuning.

Swimme in de keuken?

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaJe kinne ‘t soms raar beleve. Gryt had de gryp en waar de hele week niet bij ‘t spul. Se had al ‘n dâg of wat op bêd laid en knapte gelukkig weer wat op. Op saterdegaven sit se wat te dommelen foor de tillefizy. Se dinkt: ik gaan weer op bêd, ik hew myn nocht. Maar ‘n asperyn en dan op na bovenen.

Adonis

bildtspraakfoto-simi-sevensterFan ’n moikesêger kreeg ik ’t fersoek om ’s om te kiken naar ’n jonge kat. ’t Most ’n wify weze en ’t liefst fan ’n boerehiem komme. Dat waar in febrewary. Gyn jonge kat te bekinnen. In de loop fan ’t jaar froeg ik hier en der ’s, maar jonge katten, ni. ’t Waar al july doe’t wij bij ’n boer belândden, die’t wel 10 katten had. 

(Rot)weer

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Ons hait die’t ’n klaine selstannige winkelman (krúddenier) waar, had klauwen om syn hushouwing deur de tiid te skeuren. Alleen met de inkomsten út de winkel lukte dat dan ok niet. En fier opgroeiende jonges die’t hij lere late wou, houden him de hannen ok kaal.

Hotelgasten

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaIk spring wel ’s even bij in ’n hotel bij ôns om de hoek. ’t Is ’n stadsloazimint met feertyn kamers: klaine kamers, groate kamers en apparteminten. Ut alle  wynstreken weg en om allegaar ferskillende redenen komme mînsen naar ônze stâd. In dut hotel hewwe se ’n mooi plakky om te ferbliven.

Prosopagnosy

bildtspraakfoto-simi-sevensterIk ston tussen honderten mînsen in te wachten totdat ’t maisy fan de Reuzen foorbij komme sou. ’t Waar eerst ’n bitsy frissys, de offens. Maar doe’t de son  d’r deur kwam, kon de jas wel út. D’r kwam ’n man anlopen met ’n oranje sonnebriltsy op. ’Waar heb je die gekocht?’ froeg de frou naast mij. Hij wees naar  achteren. Foor de deur fan de INGbank ston ’n dissy met oranje sonnebriltsys, reklamemateriaal.

Ferankering

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Na sestyn jaar, hest soa lang as dat ik op ’t Bildt weund hew, ferlaat ik Amsterdam. Myn fryndin en ik kope ’n huus. Omdat ’n huus in de hoofdstâd tunworig alleen foor de fermogenden is, en omdat ik dichter bij groen, dúnnen, en see sitte wil, gane wij na Haarlem. Der hewwe wij, na lang soeken, ’n  prachtig plak fonnen.

Hyt

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013D’r binne glâzen die’t fol binne. D’r binne glâzen die’t leeg binne. Guster bedocht ik ’n leeg glassy dat hoog deur ’e lucht floog. D’r binne ok halffolle  glâzen die’t deur goenents beskreven worre as half leeg. ’t Is maar krekt hoe’t je d’r tunan kike of hoe’t je in ’t leven staan; een haar op je hood is niet  feul, maar een in je sop is al te feul fan ’t goeie.

Ofgûnst

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2De daaglikse gang fan ôns leven is faak âns, as at wij an de búttenkant sien late. De rykdom, ’t geluk, de behaalde súksessen, der achter ferblomme  wij faak ônze eensemens, gefoelens en de druk fan ’t daagliks presteren.

Bildtse Post