’t Aigen kantoortsy

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaKlaas en Antsy weune naast ’n soort fan eetrestaurant. Se hewwe d’r aigenlik wainig as gyn last fan. De gasten gaan an de ândere kant ’t gebou en de saal in. De foordeur fan Klaas en de frou grînst wel an de achteringang, maar alleen de besorging komt der lâns en de femily sels. Dat het nag nooit tot problemen laid.

Kines

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaKines kinne ’t faak mooi bedinke. Soa kwam Ben (ses jaar jong) met de opmerking: ”Mâg ik hait syn ouwe auto nou hewwe, hait het nou ’n ândere auto”.  ”Ni”, waar ’t antwoord, ”die auto is fan pake en bep en die ferkope de ouwe en nou hewwe se foor mij ’n betere, nijere auto kocht.”

Couliakie

bildtspraakfoto-simi-sevensterOp 1 april waar d’r ’n Bildtse overdâg in ’t paviljoen MeM in de Prînsetún. Der mosten wij fansels hine. ’t Waar de moeite wirrig. Mooie ferhalen, mooie  Bildtse fessys. ’t Waar ’n izige dâg en in ’t geboutsy waar gyn ferwerming. Mînsen, mînsen wat waar ’t der koud! 

Loslate

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaLoslate. Elke ouder sil d’r froeg of laat an gelove motte. Je motte je kynd loslate en him of hur ’t fertrouwen geve dat ’t dingen sels kin. Dan motte je dus ’n  stappy werom doen en de kontrôle út hannen geve. En dat is best nag wel lastig.

Netaris

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3At je niet troud binne (binne wij niet) maar wel ’n huus kope (hewwe wij wel), dan sêge se dat ’t goed is om een en ander bij ’n netaris te regelen. Wat se sêge, dat doen wij. Derom wort de massive poort fan de ouwe Haarlimse filla nou foor ôns opend deur Hendrikbert-Jan.

Woorden fan Rumi

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2De gauwighyd werin at de dagen an je foorbij flige is somtiden niet bij te houwen. Ik wor mij der faak fan bewust, at ik weer ‘n bladsy fan de kalinder  nim. De bedoeling is fansels, dat ik der alle dagen een fan ôfhale sil.

Lieve Tryntsy,

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Dou noemdest mij ooit ’t beste wat dij overkommen waar. Dat likene sware woorden, maar, ik weet, da’stou ’t meendest. Dou bloeidest bij mij. Dou waarst ’t blompy en ik gâf dij water. Wij hè fyftyn jaar bijnander weest en ’t waar een lange tocht deur ’t lând fan melk en heuning.

Swimme in de keuken?

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaJe kinne ‘t soms raar beleve. Gryt had de gryp en waar de hele week niet bij ‘t spul. Se had al ‘n dâg of wat op bêd laid en knapte gelukkig weer wat op. Op saterdegaven sit se wat te dommelen foor de tillefizy. Se dinkt: ik gaan weer op bêd, ik hew myn nocht. Maar ‘n asperyn en dan op na bovenen.

Adonis

bildtspraakfoto-simi-sevensterFan ’n moikesêger kreeg ik ’t fersoek om ’s om te kiken naar ’n jonge kat. ’t Most ’n wify weze en ’t liefst fan ’n boerehiem komme. Dat waar in febrewary. Gyn jonge kat te bekinnen. In de loop fan ’t jaar froeg ik hier en der ’s, maar jonge katten, ni. ’t Waar al july doe’t wij bij ’n boer belândden, die’t wel 10 katten had. 

(Rot)weer

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Ons hait die’t ’n klaine selstannige winkelman (krúddenier) waar, had klauwen om syn hushouwing deur de tiid te skeuren. Alleen met de inkomsten út de winkel lukte dat dan ok niet. En fier opgroeiende jonges die’t hij lere late wou, houden him de hannen ok kaal.

Bildtse Post