Ouwer worre en de gebreken

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaAt je ouwer worre is dat prachtig en de mînsen worre tunworig faak ouwer as twintig jaar leden, maar dan kinne d’r ok meer gebreken komme. De een kin of durt   niet meer te fytsen, de ânder fergeet wel ’s wat en gaan soa maar deur.

Takkewiif

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringa’Hoe waar dyn weekeand?’ fraag ik an ’n fryndin. ’Ik had ’n echt takkeweekeand!’ is hur antwoord. Se sait ’t lachend, dus ik wacht op ’t ferfolg. ’Wij  hadden ’n paar sike bomen in ônze tún, die’t norig omhakt worre mosten. Dou wilst niet wete hoefeul hout der fanôf komt.’

Droomwereld

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Wat kinne de hersens fan ’n mîns soms rare kronkels make, niet selden bij dâg, maar de skimmen die’t hur in de nacht an je fertoane binne faak ok onmooglik en meestal ok totaal onbegryplik. Wer’t al die beelden wegkomme in de nacht en de ferhalen die’t der bij hore, blyft dan nag ’n mistery.

Olle

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3De eerste keer dat ik Olle sien, is op 1 septimber 2003: de eerste dâg fan de stúddy filosofy. Ik hou fan bergen en hij is klimmer. Baide sitere wij hyltyd Jiskefet. Wat wille je nag meer.  Soafeul studintikoaze anekdoates in deuze tiid. Soafeul bier en ferhuzings, tegaar klimme en mezyk make.

’n Pokketboeky

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Hyltyd bin ik met myn Tryntsy met weest at sij naar ’t sikenhuus in Luwt en later in Grunningen most foor ’t ondergaan fan kuren, ’t maken fan skens en filmpys en  ’e ôfspraken met ’e dokter die’t ’e risseltaten fan ’t forige besoek – al dan niet met ’n mistroastig gesicht – met ôns bepraatte. ’t Ondergaan fan ’e kuur nam ’e  meeste tiid in beslag.

’t Aigen kantoortsy

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaKlaas en Antsy weune naast ’n soort fan eetrestaurant. Se hewwe d’r aigenlik wainig as gyn last fan. De gasten gaan an de ândere kant ’t gebou en de saal in. De foordeur fan Klaas en de frou grînst wel an de achteringang, maar alleen de besorging komt der lâns en de femily sels. Dat het nag nooit tot problemen laid.

Kines

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaKines kinne ’t faak mooi bedinke. Soa kwam Ben (ses jaar jong) met de opmerking: ”Mâg ik hait syn ouwe auto nou hewwe, hait het nou ’n ândere auto”.  ”Ni”, waar ’t antwoord, ”die auto is fan pake en bep en die ferkope de ouwe en nou hewwe se foor mij ’n betere, nijere auto kocht.”

Couliakie

bildtspraakfoto-simi-sevensterOp 1 april waar d’r ’n Bildtse overdâg in ’t paviljoen MeM in de Prînsetún. Der mosten wij fansels hine. ’t Waar de moeite wirrig. Mooie ferhalen, mooie  Bildtse fessys. ’t Waar ’n izige dâg en in ’t geboutsy waar gyn ferwerming. Mînsen, mînsen wat waar ’t der koud! 

Loslate

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaLoslate. Elke ouder sil d’r froeg of laat an gelove motte. Je motte je kynd loslate en him of hur ’t fertrouwen geve dat ’t dingen sels kin. Dan motte je dus ’n  stappy werom doen en de kontrôle út hannen geve. En dat is best nag wel lastig.

Netaris

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3At je niet troud binne (binne wij niet) maar wel ’n huus kope (hewwe wij wel), dan sêge se dat ’t goed is om een en ander bij ’n netaris te regelen. Wat se sêge, dat doen wij. Derom wort de massive poort fan de ouwe Haarlimse filla nou foor ôns opend deur Hendrikbert-Jan.

Bildtse Post