Ferhuze

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Wij binne ferhuusd. Dat is fansels gyn wereldskokkend gebeuren, maar at ’t jesels angaat is soa’n ferhuzerij behoorlik ingripend. Fral at je je huus ferkocht hewwe en nag gyn ferfangende weuning hewwe. Dat waar bij ôns ’t gefal. Wij gokten d’r op dat wij ’n huus hewwe souwen op ’t stoit dat wij  út ôns huus weze mosten. Lykswel dat misleerde.

Soamaar ’n dâg

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaWat kin ’t leven fan ’n kynd heerlik onkompliseerd weze. Soa froeg de oudste seun op ’n frijdegoffen ônder ’t broadeten. ’Wat ete wij aigenlik fanaven?’ Wij satten tegaar bij de tafel, ôns daaglikse ritueel sont dat hij na de middelbare skoal gaat en eerder fort mot dan de ânderen.

Skoane Dútsers

bildtspraakfoto-simi-sevensterWij hewwe ‘n ‘bêd en brochje’ foor de ferening ‘Vrienden op de Fiets’. Doe’t wij d’rmet begonnen hadden wij wel faak fytsers, die’t ‘n nachy kwammen te slapen.  De leste jaren komt d’r hest nooit meer een. ‘t Boeky fan ‘Vrienden op de Fiets’ waar in de beginjaren heel dun.’t Boeky is nou ‘n boek worren.

Ferwachting

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Flak foor de korsttydsfekânsy mot ik ‘n studint fertelle dat hur skripsy nag heel wat werk norig hewwe sil. Ik merk dat se dut niet ferwacht had. De teleurstelling is dúdlik. Ik dink weer werom an myn studintetiid. Ik waar gedreven en beseten, en waar aigenlik hyltyd wel met filosofy doende.

’n Fraagteken

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Bútten sist ’r in. Binnen bist ’r út. De jas! De jassesjas! ’t Aai is fuld, ’t aai is fúl. ’t Aai is fol, maar de dop is leeg. Nag ’s. Dou leegst ’t leger in ’n neutedop. Minent is sinent en dinent is sinent en minent is dinent en hurres. Sij is ’n dochter fan ’e mimste mim en ik bin ’n dinker. Ik dink en drink ’n bitsy Betsysop en asjeblyft,  help my met helpen om ’e aren út skelpen in ’t doasy te proppen. Nag ’s nag ’s.

Junky

bildtspraakfoto-jan-de-grootDoe’t Gerard de Jong mij froeg om ok een keer in de seuven weken ’n kollum te skriven, hew ik even bedinktiid froegen. Niet foor niks. Mot ik ’t nou ferswige? Ant  eandsybeslút koas ik der doe foor. Dat Gerard sil fast opkeken hewwe doe’t hij as eerste myn bijdrage lâs.

Weromsien

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2In een fan myn ouwe Prana-boekys kwam ik ‘n stik teugen, dat gaat over ‘n bepaalde Indianestam in Súd- Amerika en hoe’t sij de tiid beleve. De beweuners  fan die stam sien ‘t ferleden fòòr hur en foele hoe’t de toekomst achter hur rûg dichterbij komt.

Slik!

bildtspraakfoto-gerard-de-jong 2Bij ’t heffen en klinken fan de wynglazen met femily en frynden klonken de ôflopene korsttyddagen ferskillende wînsen toegelyk deur de kamer: proost, tsjoch en topa. Topa is ’t Baskise woord foor proost, en sont myn rais na Baskenlând - der’t heel wat ôf-topa’d is, ik geef ’t toe - hou ik dat d’r maar wat in.

Ouwer worre en de gebreken

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaAt je ouwer worre is dat prachtig en de mînsen worre tunworig faak ouwer as twintig jaar leden, maar dan kinne d’r ok meer gebreken komme. De een kin of durt   niet meer te fytsen, de ânder fergeet wel ’s wat en gaan soa maar deur.

Takkewiif

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringa’Hoe waar dyn weekeand?’ fraag ik an ’n fryndin. ’Ik had ’n echt takkeweekeand!’ is hur antwoord. Se sait ’t lachend, dus ik wacht op ’t ferfolg. ’Wij  hadden ’n paar sike bomen in ônze tún, die’t norig omhakt worre mosten. Dou wilst niet wete hoefeul hout der fanôf komt.’

Bildtse Post