Ferankering

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Na sestyn jaar, hest soa lang as dat ik op ’t Bildt weund hew, ferlaat ik Amsterdam. Myn fryndin en ik kope ’n huus. Omdat ’n huus in de hoofdstâd tunworig alleen foor de fermogenden is, en omdat ik dichter bij groen, dúnnen, en see sitte wil, gane wij na Haarlem. Der hewwe wij, na lang soeken, ’n  prachtig plak fonnen.

Hyt

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013D’r binne glâzen die’t fol binne. D’r binne glâzen die’t leeg binne. Guster bedocht ik ’n leeg glassy dat hoog deur ’e lucht floog. D’r binne ok halffolle  glâzen die’t deur goenents beskreven worre as half leeg. ’t Is maar krekt hoe’t je d’r tunan kike of hoe’t je in ’t leven staan; een haar op je hood is niet  feul, maar een in je sop is al te feul fan ’t goeie.

Ofgûnst

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2De daaglikse gang fan ôns leven is faak âns, as at wij an de búttenkant sien late. De rykdom, ’t geluk, de behaalde súksessen, der achter ferblomme  wij faak ônze eensemens, gefoelens en de druk fan ’t daagliks presteren.

De pronk an

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2De irpelweken fan ’t Bildt binne ferbij. Wat hewwe wij ’t allegaar troffen. ’t Weer het nergens roet in ’t eten gooi. Al kinne wij nou sêge dat’t wel ’s regene mâgen  had tidens ’t hele feest. Fan alle dingen die’t wij sien konnen, formde de presintasy fan Piet Hoekstra met syn 50 tinten groen een fan de hoogtepunten.

’n Frisse neus

bildtspraakfoto-simi-sevenster’t Traintsy sou d’r over 40 minuten weze om ôns na ’t sintrum fan Nunspeet te bringen. Omdat ’t hotel midden in ’n bosrike omgeving laid, liep ik ’t bos in. Even ’n  frisse neus hale.

Ons mim

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaAt je froeger de Ulbe van Houtenschool belden, kregen je ôns mim (Anny de Vries- Lautenbag) an de tillefoan. Foor mij had dat soa syn foor- en nadelen. Fansels waar ’t fooral handig, want at ik hur norig had, kon ik soa even belle en kreeg ik ôns mim fortendalik an de tillefoan.

Kultuurtoeristys Ouwe-Dyk

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2De hele streek bij de Ouwe-Dyk lâns is besield raakt deur kûnstwerken, in ’t graan, in de túnnen, op ’t lând en ok in sommige  boereplaatsen. Derdeur is d’r ’n anhouwende stroom fan toeristen op de dyk.

Kûnstners

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Wij rije over fiadukten, ônder of deur akwadukten en deur tunnels in de autodiken sonder d’r bij na te dinken hoefeul werk en nadinken  en útmeten en útrekenen at ’t kost het om deuze werken te bouwen en in ’t hele petroan fan de diken ’t presys op ’t goeie plak te krijen. 

Deemoed

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3De lêste tiid ontwikkel ik ’n lichte ferslaving an informative YouTube-filmtsys (die’t meskien wel foor kines bedoeld binne) over Amerikaanse   netuurparken. Myn favoryt: Yosemite Nature Notes. 

Gochomebyl

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Drs. P. Niskafee pruttelde in syn road autootsy ferbij an ’e mânly die’t al ’n kertier op ’t banky satten te raden. ”Wete jim wel werom at-y in syn roaie gochomebyl altyd achterút rijt”? froeg mâle Jan. Gyneen reageerde.

Meer artikelen...

  1. Sorg (3)
  2. Teer spul
  3. Nostalgy
Bildtse Post