Karakteraigenskap

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Hoe sit ‘t nou aigenlik... Is ôns wezen nag ‘t selde as doe’t wij nag dat blije en onbesorgde kynd waren? Of binne wij deur de jaren hine bepaalde   gewoantes fan ôns karakter onderweegs kwyt raakt, hewwe wij die achter ôns laten?

Weromrais

bildtspraakfoto-simi-sevensterIn myn beste Spaans had ik ’t an de baly foornander kregen dat ik ’n plakky bij ’t rút kreeg. Anton wou graag an ’t gangpâd sitte  fanwege syn lange benen. Ik mâg in ’t flygtúg graag ’s even deur ’n rútsy naar ônderen koekeloere.

Dualiteit

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013De dikke, rooie gerdinen gaan starig open. De man in ’n strepyspak komt fan links op en loopt naar ’t midden fan ’t teneel der’t ’n ouwerwetse  mikrefoan staat. Hij buugt naar ’t peblyk dat súnnig klapt, plant ’e wiisfinger haaks op ’e mônd en begint.

Foor de bakker

bildtspraakfoto-jan-de-grootOp ’t werk had ik de autosleutels al an ’e resepsy ôfgeven. De frou achter de baly begreep ’t fortendaliks. Ferbeeldde ik ’t my nou of sâg sij mij  begroatlik an? Afijn, ik liep deur en wylst hoorde ik hur mij alfast feul sukses toewînsen. Ik most even slikke.

Kwetsber

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Doe ’t ik de eerste beelden sâg fan de brandende Notre Dame, waar myn eerste gedachte: die het d’r weest, in syn hele heer en feer. Gelukkig bleek ik niet alleen ’t formaat fan de kathedraal ônderskat te hewwen, maar ok de weerbarstigens fan middeleeuwse stenen.

Skere

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Wij, en dat geldt foor mânly en frôly, hewwe tunworig ’n geweldig soort mooglikheden om ôns tefeul an lichemshaar ôf te skeren. En wij hewwe nagal wat haar te feul. An ark om dat haar kwyt te raken is d’r gyn ’ni’ te koop. Fan elektrise apperaten tot weggooiskrâbers, je kinne te kust en te keur gaan.

De sloppe lach

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaOns dochter is op ’n leeftyd dat se om alles de sloppe lach krije kin. At se mij wat fertelle wil over hur plezier, is ’t deur al ’t gegychel en gegrinnik soms lastig om ’t ferhaal te folgen. Ik sil ’n foorbeeldsy geve. ’Fandaag froeg ik ônder de spellingles an ’t maisy naast mij…hihi, haha.’

Koestere

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Weer werom fan ’t boadskiplopen sette ik gau ’n bakky koffy en strooide wat eetbers foor de feugels achterhuus. Onder ’t koffydrinken kon ik soa mooi  út de huus weg na de feugels kike, die’t d’r op ôf kommen waren.

Barnsteen-ogen

bildtspraakfoto-simi-sevensterAt ik de eamer met keukenôffal bútten leeg skud bij de gait, die’t mooi bij syn seumerhokky in de blaik staat, dan flige alle hinnen d’rhine om ’n happy met te pikken. Doe’t Shiva Cabracita nag ’n klain gaitsy waar, sâg-y d’r met groate ogen na. Soa fan: Wat doen die besys hier nou allegaar soamaar? 

’n Antwoord

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Ik bin bang. Dat waar ik froeger ok al. As antwoord op ’e fraag in myn lêste Bildtspraak, wil ik ’t folgende an jim kwyt. Ik hè niet ’n milygram liefde metkregen  fan ôns hait. Hij waar ’n egotripper fan ’t ergste soort, docht alleen om ’m sels, dee dingen die’t ’m sels noegde en had gyn gefoel foor syn naasten.

Bildtse Post