Skere

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Wij, en dat geldt foor mânly en frôly, hewwe tunworig ’n geweldig soort mooglikheden om ôns tefeul an lichemshaar ôf te skeren. En wij hewwe nagal wat haar te feul. An ark om dat haar kwyt te raken is d’r gyn ’ni’ te koop. Fan elektrise apperaten tot weggooiskrâbers, je kinne te kust en te keur gaan.

De sloppe lach

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaOns dochter is op ’n leeftyd dat se om alles de sloppe lach krije kin. At se mij wat fertelle wil over hur plezier, is ’t deur al ’t gegychel en gegrinnik soms lastig om ’t ferhaal te folgen. Ik sil ’n foorbeeldsy geve. ’Fandaag froeg ik ônder de spellingles an ’t maisy naast mij…hihi, haha.’

Koestere

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Weer werom fan ’t boadskiplopen sette ik gau ’n bakky koffy en strooide wat eetbers foor de feugels achterhuus. Onder ’t koffydrinken kon ik soa mooi  út de huus weg na de feugels kike, die’t d’r op ôf kommen waren.

Barnsteen-ogen

bildtspraakfoto-simi-sevensterAt ik de eamer met keukenôffal bútten leeg skud bij de gait, die’t mooi bij syn seumerhokky in de blaik staat, dan flige alle hinnen d’rhine om ’n happy met te pikken. Doe’t Shiva Cabracita nag ’n klain gaitsy waar, sâg-y d’r met groate ogen na. Soa fan: Wat doen die besys hier nou allegaar soamaar? 

’n Antwoord

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Ik bin bang. Dat waar ik froeger ok al. As antwoord op ’e fraag in myn lêste Bildtspraak, wil ik ’t folgende an jim kwyt. Ik hè niet ’n milygram liefde metkregen  fan ôns hait. Hij waar ’n egotripper fan ’t ergste soort, docht alleen om ’m sels, dee dingen die’t ’m sels noegde en had gyn gefoel foor syn naasten.

Ferkleed

bildtspraakfoto-jan-de-grootMînsen, ik hew as kynd ’n trauma oplopen. Wat hewwe wy nou, jong? Bistou froeger pest meskien? Ni. Maar ’n jeugdtrauma kin ok ’n ândere oorsaak  hewwe. Al overdriif ik ’t al wat, hoor, geef ik eerlik toe. Ah, bistou op de legere skoal meskien ôfwezen deur ’t kreaste maisy fan de klas?

Nasorg Adonis

bildtspraakfoto-simi-sevensterIk waar met Adonis na de fee-arts gaan. Foordat hij begon te sproeien en te stinken, mosten de bâltsys d’rút. Se froegen at hij ok ’n tsjip hewwe most foor ’t  gefal at hij fortlope sou, ’n ongeluk krije of sels in ’n auto krúppe en soa metnommen worre sou.

Ferhuze

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Wij binne ferhuusd. Dat is fansels gyn wereldskokkend gebeuren, maar at ’t jesels angaat is soa’n ferhuzerij behoorlik ingripend. Fral at je je huus ferkocht hewwe en nag gyn ferfangende weuning hewwe. Dat waar bij ôns ’t gefal. Wij gokten d’r op dat wij ’n huus hewwe souwen op ’t stoit dat wij  út ôns huus weze mosten. Lykswel dat misleerde.

Soamaar ’n dâg

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaWat kin ’t leven fan ’n kynd heerlik onkompliseerd weze. Soa froeg de oudste seun op ’n frijdegoffen ônder ’t broadeten. ’Wat ete wij aigenlik fanaven?’ Wij satten tegaar bij de tafel, ôns daaglikse ritueel sont dat hij na de middelbare skoal gaat en eerder fort mot dan de ânderen.

Skoane Dútsers

bildtspraakfoto-simi-sevensterWij hewwe ‘n ‘bêd en brochje’ foor de ferening ‘Vrienden op de Fiets’. Doe’t wij d’rmet begonnen hadden wij wel faak fytsers, die’t ‘n nachy kwammen te slapen.  De leste jaren komt d’r hest nooit meer een. ‘t Boeky fan ‘Vrienden op de Fiets’ waar in de beginjaren heel dun.’t Boeky is nou ‘n boek worren.

Bildtse Post