Rykdom

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Met de werme dagen fan deuze seumer waar myn eerste lopy offens om met ’n ketel met water ’t feugelswimbad fol te gieten en dat tot groat fermaak fan de  mosken die’t der útbundig in satten te spatten en te spetteren. Wonderlik hoe gau at se soa’n swimbad in de gaten hewwe.

Foor de feugels binne ’t gouden tiden. Bij de kant fan de diken lâns tekent him ’n spoor fan waitkorrels ôf, die’t allegaar in de richting fan St.-Jabik gaan.  Feugels fan allerhande feretooi doene hur der te goed an. As autobestuurder motte je d’r ekstra om dink, omdat se soms op ’t allerleste momint krekt fortflige. Maar fan de ekstreme wermte fâle je inenen in ’n hêstige toestand.
Sware wynstoaten fâle met soa’n geweld op myn dak an dat ’t soms hoort as at ’t ’n  donderslag is. De ouwe balken krake ônder ’t geweld, kreune hoorber at ’t ok ’n bitsy minder kin! Ik set de tillefizy maar ’n paar desibel luder om nag wat boven al dat lawaai fan de wyn út te kommen, soadat ik ok nag wat fan ’t landlike nijs metkrij. Niet dat ik der ok maar ’n momint gelukkiger fan wor. Ontwuttelde  bomen, fernielde húzzen en meer fan dat soort ellinde. ’t Waar maar weer ’s dúdlik wie’t hier op soa’n stoit de baas waar.
Ik foeterde: rare rustferstoorder, weetstou niet wer’tst thús hoorst? Foelst dij ontheemd en ferlaten? Is ’t derom datst soa tekeer gaast? Gek! Halvegare! Hou d’r  met op!
Sien, soms wor ik d’r ok deur anraakt, foel ik die onrust fan búttenen ok in myn liif. Gyn wonder dat de skoaljuffrou of -meester froeger met ’n klas fol ônrustige  kines al saai dat d’r seker storm op komst weze sou. Dat sil teugenworig niet feul âns weze. Sommige dingen in ’t leven blive hur dat tot in de ewighyd herhalen, dat is seker.
Golven rôle aneenweg na de seedyk, de son blyft skinen, kines blive kines, ’t grâs blyft altyd groen, de graanfelden geve opnij ’t glânzende goudgele graan, ’t  kaf is opnij fan ’t graan skaiden.
Lange, fol laden wagens rije met ’t overblevene stroa starig fan ’t lând. In syn spoor nimt-y de stralende wermte fan deuze seumer met him met. De  avenskemer daalt al weer froeger over de landerijen en sichtber wort ’t al weer eerder donker. ’n Skat an soafeul prachtige, ontroerende beelden, met soafeul fruchtber gemaak, dat alles komt fan soa’n klain stikky opbilde grônd.

Janne Kuiken

Bildtse Post