’Carwashteeth’

bildtspraakfoto-jan-de-grootLessen waar ik bij de tandarts. Dat doen ik in elk gefal fier keer in ’t jaar: twee perioadike kontrôles en twee keer laat ik myn gebit grondig skoanmake. Ik  begon te praten teugen de tandarts. ”Sorry, can you speak English?”

Ik sou beginne deur te sêgen dat se ’t Bildts overal ferstaan kinne, maar dat fon ik in  dut gefal wat overtrokken. En at je een woord niet luudop in de tandartspraktyk sêge motte, dan is dat ’t woord ’trokken’ wel fansels. Ok al prate se Ingels,  je wete maar nooit.
In ’t Ingels begon ik ’t ferhaal dat ’n ândere tandarts mij de forige keer fertelde: ik most appels ete om de teethstone teugen te gaan. ’t Liefst sure appels. ’t  Kwam soa: fleden jaar had ik kwalik drie weken derfoor bij de gebitsskoanmaker, late wij ’t soa maar even noeme, weest doe’t ik foor perioadike  kontrôle most. Doe waar d’r alweer genog tansteen.
Ik waar ferheerd en froeg hoe’t dat kwam. Mij worde froegen at ik meskien ’n prot melk dronk. Ja. Dan most ik maar minder melk drinke, want dat kalk sorgde d’rfoor dat de tansteen gau angroeide, of noeme je dat niet soa? Nou ja, at dat beter is, dan maar  minder melk. En doe kwam dus die appel. Dat ik minder an de melk en meer an de appel.
”Nou”, froeg ik ’n half jaar later an de tandarts, ”has that fertoeten done?” De froulike tandarts, ’n ândere as de fleden keer, keek mij an, al sâg se alle fullings in de mônd oplossen, werdeur’t ik inenen nergens meer ’n gatsy had.
Ni, se waar niet ferbaasd deur de foute Ingelse sin, want fansels sprak ik  die niet soa út, maar se fon fooral dat fan die appel niet echt annimlik. Afijn, appels binne ok weer niet ferkeerd fansels. Se binne best in te nimmen. ”Maar dou hest liever appelsmots seker?” Ja, laat ik dat sels maar sêge, want âns had een út myn fryndekring dat wel said. Fan soa’n reputasy komme je  blykber nooit ôf.
Derna maakte se myn gebit helendal skoan. Bij eandsybeslút waar ’t een en al water in de mônd om ’t ekstra skoan te maken. ’t Gong  mâl. Doe’t de stoel weer in de gewoane stand set waar, saai ik dan ok: ”Wow, the final thing seems like a ’carwashteeth’.” In plak fan ’carwashstreet’.
Ik  bedankte hur, gâf hur ’n hând en gong doe fort. Se keek mij na met de mônd fol tannen…

Jan de Groot

Bildtse Post