Jong spul

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2In ’t Súdderhoog binne wij in ’n appartemint op de begane grônd kommen te weunen dat de rútten op ’t oasten, súdden en westen het, rôndom son. En  bomen foor huus en an baide sijkanten. Kortom ’n daalders plakky. In de bomen húsmanne allegaar torteldûven om.

Een spantsy het ôns andacht. In  een fan de bomen sit ’n oud duvenêst, der’t ’t spantsy tortelduven, soa’t ’t ôns wel toelikend, sin an het. Se flige an en ôf, sitte even stil bij ’t nêst en sette dan weer ôf. Dat het ’n paar dagen duurd. Eandsybeslút hewwe se hur niet op ‘t ouwe nessy te weunen set. Se binne temînsen niet weer kommen.
Wij  hore se wel, want offens froeg is ’t allegaar gekoer en getjotter fan de feugels. Op de groate blaik bij de anleunhúzzen hippe ok ândere feugels om. De  duven die’t hur freten op ’t grâs soeke en fine, hewwe geselskap fan ’n spantsy bonteluwen die’t hur gerak soeke en fine arig diep in ’t grâsfeld. Want hur  oranjerooie snavel steke se ant de kop toe in de grônd.
Maar ‘t mooiste dat wij sien hewwe is ’n spantsy lysters die’t met hur twee jongen op ’n paar meter fan ôns ôf ’t freten út ’t grâs fandele en dat an de  jongen, die’t al flige kinne, foere. De jongen skine ’t heel gewoan te finen dat de ouweloi ’t freten soeke. ’t Enige dat se doen is de snavel open doen,  oadat hait of mim hur bediene sil.
Maar geregeldweg worre de fredige tafreeltsys in de bulten joegen deur ’n paar eksters, die’t met hur groate bek de ândere feugels fort jage. ’t Binne prachtige beesten om te sien, maar ’t binne groate rotsakken. At se ’t nou soa fersien hewwe op de ândere feugels, weet ik niet. Se soeke toeken om sels ’n nêst te bouwen, want se binne meestal gau weer fertrokken, baidegaar met ’n toek in de snavel.
Starigan  komme de ândere feugels dan werom. Der binne ok kâ-en bij, hele grappige, pertale beesten. Alle feugels bij ôns huus binne in de weer om foor ’t jonge spul te sorgen. Hur gedrag lykt ’n soad  op de mînsewereld. ’t Is ‘n genot om na de feugels te kiken, ’t is ’n prachtig gesicht. Ik wor rustig fan die drokke besys.
Wat ok ’n mooi gesicht is, at de  kines fan ’t Fonnemint in ’n lange rij foor ôns huus lâns ônder laiding fan ’n stel juffen, die’t gele hessys an hewwe, na de sporthal koiere. ’t Getjotter fan  de feugels wort dan overstimd deur ’t getjotter fan de kines. ’n Hele ferantwoording fan de juffen, die’t goed foor ’t jonge spul sorge. En foor ôns ’n genot  om naar ’t jonge spul te lústeren en te kiken.

Aldert Cuperus

Bildtse Post