Karakteraigenskap

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Hoe sit ‘t nou aigenlik... Is ôns wezen nag ‘t selde as doe’t wij nag dat blije en onbesorgde kynd waren? Of binne wij deur de jaren hine bepaalde   gewoantes fan ôns karakter onderweegs kwyt raakt, hewwe wij die achter ôns laten?

Of binne die karaktertrekken út ôns kynderjaren nag altyd springlevend in ôns anwezig. Ik dink dat dat soa is, ok al sêge goenent fan myn kunde ‘dat se soa feranderd binne’. Ondanks dat wij ouwer worren binne, herkin ik dochs nag dat wezen út ôns jonge jaren in die ânder. Dat wezen is d’r gewoan,  altyd!
Fansels hewwe wij bepaalde gewoantes achter ôns laten, dat kin niet âns, en dat je deur omstandigheden worren binne die’t je nou binne. ‘t Leven  fraagt soms feul fan ‘n mîns. Niet alles loopt in ‘t leven soa’t je dat hoopt hadden. Soms fraagt ‘t leven groate offers, die’t diep op je wezen inwerke en  derdeur groate infloed d’r op útoefene. ‘t Fraagt ‘n prot fan je úthouwingsfermogen en draagkracht, en ok om moed en deursettingsfermogen te finen om de kop d’r foor te houwen.
Elk mîns het wel wat dat-y in syn leven metdrage mot. En niet onbelangryk is op welk plak at je geboren worre, en in wat foor sitewasy en in welke tiid  binne je hier op aarde beland. Wie weet hewwe wij allegaar ‘n soort fan ‘oerwezen’ in ôns, ‘n kracht die’t wij deur ‘t leven sels ontdekke motte.
Bij ‘t ouwer worren binne wij faak wat geduldiger en rustiger worren, maar dat het meer met ‘t klimmen fan de jaren en met de leeftyd te maken, dan met  ‘t feranderen fan je karakter, dink ik. De ferskillen fan de karakters, binne al heel dúdlik sichtber, at je naar ‘n ploechy klaine kines staan te kiken. De een is goedlik, de ânder het al wat omdinken om de ânder, en soa meer. Sichtbere dingen die’t waarskynlik in ‘t feerdere leven dúdlik anwezig blive.
Ik kin fan mijsels niet sêge at ik feul feranderd bin, dat laat ik an ‘n ânder over. Maar ‘n stik fan dat blije kynd fan doe, der bin ik onderweegs ‘n groat part  fan kwyt raakt. Maar ja, leven is leven, deur ‘t leven leert men, deur ‘t leven wort men wiis, lere je jesels kinnen.

Janne Kuiken

Bildtse Post