Barnsteen-ogen

bildtspraakfoto-simi-sevensterAt ik de eamer met keukenôffal bútten leeg skud bij de gait, die’t mooi bij syn seumerhokky in de blaik staat, dan flige alle hinnen d’rhine om ’n happy met te pikken. Doe’t Shiva Cabracita nag ’n klain gaitsy waar, sâg-y d’r met groate ogen na. Soa fan: Wat doen die besys hier nou allegaar soamaar? 

Onderwilens is ’t ’n groate, forse gait worren en hij weet nou bliksemse goed wat die hinnen soa dichtbij ’m fan doel binne. En hij dekt d’rop. Myn eten!  Fort jim! De kop komt omdel en elke hin, die’t te dichtbij komt, krijt ’n stoemp en raagt-y weg. Doe’t ik ’m weer ’s ferraste met irpel-, pere- en appelskillen  gong ik even gesellig op ’e húkken bij ’m sitten.
Inenen docht-y seker dat ik ’n hin waar. Ik kreeg onferwachts ’n beste opdonder teugen de sijkant fan myn knieën en fiel na de sijkant toe om. ’t Skeurde my deur de rûg. Au! Ik rôlde op ’t grâs in de gaitekeutels op ’e rûg hyn en weer. De gait keek my met groate  barnsteenkleurige ogen in stille ferwondering an. Wat doet SIJ der nou! Dat doet se âns nooit! ’t Dee my frekte seer. Ik wou d’r niet te lang met omlope en  gong na de fysiotherapeut. Met drie keer knipe en knede waar ’t klaar.
Doe op ’n dâg, ’t waar reedlik mooi weer, wou ik met Shiva an ’e riem de dyk ’n eandsy út. De gait had ’n dwars sin. Wou niet fan ’t hiem. Wie is hier de baas, dou of ik. Ik sette kracht en trok ’m met. Een keer op ’e dyk waar d’r niks meer te rêden. Leken ’t. Hij liep mooi ’n eandsy met. Inenen waar ’t Ho! Alle  fier bokkepoaten stiif op ’e rim. Deur de onferwachte ruk an ’e riem, skoat ’t my deur de êrm in de spieren fan de bovenrûg. Au! Weer na de fysio. ’Bist  d’r nou al weer?’ Deuze keer waar ’t met een keer weer klaar.
Drie keer is skipsrecht. ’Atst ’t mij nou weer flikst,’ saai ik teugen ’m, ’dan ferkoop ik dij. Dan gaast na de frijdegmet met de feewagen.’ Weer kykt-y mij an  met syn prachtige barnsteen-ogen en ’t is krekt al at-y dinkt: ’Dat meenst niet, toch?’ Ni, ik meen ’t niet. Ik mot sels tena wat fersichtiger weze.

Simy 7*

Bildtse Post