Ferkleed

bildtspraakfoto-jan-de-grootMînsen, ik hew as kynd ’n trauma oplopen. Wat hewwe wy nou, jong? Bistou froeger pest meskien? Ni. Maar ’n jeugdtrauma kin ok ’n ândere oorsaak  hewwe. Al overdriif ik ’t al wat, hoor, geef ik eerlik toe. Ah, bistou op de legere skoal meskien ôfwezen deur ’t kreaste maisy fan de klas?

Och, heden, ni. Ni, wij motte werom na myn tiid op de kleuterskoal. ’n Perioade dat d’r bij de kleuters nag gyn ferskil is tussen jonges en maisys. En laat dat nou ’t onderwerp  fan dut ferhaal weze. Foor welke gelegenhyd dut waar, weet ik niet, maar wij mosten ’n keer allegaar ferkleed na skoal.
Nou waren myn ouweloi niet soa kreätyf in soks. En dat hew ik weten! Ons mim had ’t d’r over met de buurfrou. Wat mot soa’n jonge fan ses jaar aigenlik an hewwe?
De buurfrou had de oplossing; dat serpint. Se had nag wel wat lêgen fan hur dochter. Dat kon ik wel an hewwe, soa docht de buurfrou die’t ik derna nooit  meer lije mocht. Ons mim waar allang blij dat se ’n kreäsy foor mij had. Ik mis trouwens al ôns hait in dut ferhaal. Werom het hij, as man, doe syn feto niet útsproken? Maar goed, dut maakt  nou ok niks meer út. Ik had ’n pakky om ferkleed na de kleuterskoal te kinnen en dat waar op dat stoit blykber ’t  belangrykste op de wereld; belangriker selfs as de oalykrisis op dat stoit.
De dâg fan de ferkleedpertij. Op na skoal. ”Ho, wacht even”, sait de buurfrou, ”nag even ’n foto.” En dat is ’t bewiis worren dat dut ferhaal echt gebeurd is.  Die foto staat bij dut stikky. Derna gau bij ôns mim achterop de fyts. Hur goed beetkrije om d’r niet ôf te fâlen en hopla: ôfstappe foor de skoal.
Fan dat momint ôf waar d’r foor een dâg een maisy meer op skoal, want jim wille nou fast wel wete hoe’t ik ferkleed waar. En der hewwe jim ok recht op na soa’n flinke anloop. Ik waar as maisy, der waren jim fast al achterkommen, maar in wat foor maisy waar dut jonky omtoverd. As… as… Gniis niet… Saartje  fan Swiebertje. Dat soa’n jurky an, skolk d’r over hine of sokssoawat, prúk op en soa’n raar ding op ’t hoofd dat met twee linten fast maakt waar. Fansels al de jongesskoenen d’r onder, hin, soa blykt op de foto.
Foor een dâg Saartje. Goh, ik had ’t niet misse willen… Ik dink dat ik de jongste travestyt ooit weest bin hier op ’t Bildt met myn ses jaar. Maar dut fyn ik dan weer in gyn een geskidenisboek hier op ’t Bildt werom.

Jan de Groot
1910-column-bildtspraak-verkleedpartij

Bildtse Post