’n Fraagteken

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Bútten sist ’r in. Binnen bist ’r út. De jas! De jassesjas! ’t Aai is fuld, ’t aai is fúl. ’t Aai is fol, maar de dop is leeg. Nag ’s. Dou leegst ’t leger in ’n neutedop. Minent is sinent en dinent is sinent en minent is dinent en hurres. Sij is ’n dochter fan ’e mimste mim en ik bin ’n dinker. Ik dink en drink ’n bitsy Betsysop en asjeblyft,  help my met helpen om ’e aren út skelpen in ’t doasy te proppen. Nag ’s nag ’s.

Bal (dânse), bâl (goal), baal (irpels), bel (deur), Beel (minister), beul (man met byl), bil (rônd), bol (4 πr²), bôl (butter), boel (feul), bool (Ingels tiidferdriif), Boyl (plak), bul (ôfstudeerd), búl (fâle), buel (sinten), byl  (hakke). Wie of wat sêge deuze woorden? Een hout fan een, maar sonder een kin een niet fan een houwe; der bin’ twee foor norig.
At ik kou, bin ’k ’n kouwer. At ik hyt bin, bistou kouwer. Dou hytst bij naam, koud, eensem en fergeten. Ik leef doadgewoan fantastys, saai de man fan naam en ’e woorden skiete tekort en ’n gat in syn syl. Ok an tafel. Wij motte ete: rooie koal, boerekoal, suurkoal, omkoal. Ik forf met woorden as akkoorden op ’n gitaar om ’e  wizers fan ’e klok in ’e rondte te krijen. De dâg mot om. Op na de nije dâg, wanneer’t ’e son de maan skynt te wezen. ’t Is allegaar relatyf. Ik hou fan Albert en Tineke, maar ’t regent fragen. Is ’t boitsy of is ’t baaitsy? Wat ete wy? Wie is twee min een? Werom mo’ wy muren slope om brûgen te bouwen? Hoe staat ’t? Werom doet ’n dúkboat ping? Is ’n dzjunky ferslaafd? Wanneer hout ’e VVD op te bestaan? Werom  worde ik geboren? Ik dink dat ik weet hoe’t ’t foelt om doad te wezen, want ’n prot mînsen gé my ’t gefoel  as waar ik nooit geboren.
Nag ’s: in koffy sit gyn tee, in tepel wel. Ik liken op dij. Ik lik ’e lak fan ’e maatbeker. Ik bin ’e maat fan ’e dânseres. Sij weet feul meer as ik. Meer, meest, meester, meesterlik. Ik bin de likmeester, de lekkere likker  die’t avens om kertier foor tienen hine met ’n wit fioeltsy út ’t skelpedoasy springt. Halfelf is te laat  maar geworre. Wêr is de jas? Krottsy sat op ’n kratsy. Nok-nok lait in syn hok, dat trouwes niet rymt op bok,  die’t trouwes ok in ’n hok lait. ’n Frommes feerderop rôlt in hur rok hyn en weer en weer hyn en weer.
Ik bin  de wyn; dou siest mij niet, maar dou siest ’e bomen hyn en weer gaan, krekt as de rok fan ’t frommes. Ik  rook, raak in ’e war, rúk de anbrânde irpels en riek ’t rak út ’t oog. ’t Ston ’n uur leden nag wiidbeens in ’e  blaik.
Betsy is blaik, mot meer in ’e son, maar wat is de sin en wat is de sin fan ’n sin met ’n fraagteken?  Dat is de fraag. ’n Andere keer ’t antwoord.

Douwe Zwart

Bildtse Post