Flige

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaDe dochter fan seuven sit op de bank tillefizy te kiken. D’r is krekt ‘n optreden fan K3 foor at hur broer fan negen en ‘n fryndsy de kamer inkomme. Se kiken ‘s walgend  naar ‘t beeldskerm en gaan dan baide an ‘n kant fan ôns dochter op de bank sitten.

Met optrokken neuzen stare de jonges naar ‘t dânsende en singende trio.
De dochter wibelt nerveus met hur benen, gluurt ‘s na links en na rechts en beslút om gewoan muusstil sitten blive te kiken.
Utaindlik komt ‘t hoge woord d’rút. ‘t Fryndsy fraagt: ‘Mâge wij asjeblyft Nachtwacht kike?’
De dochter dinkt na en blyft onderwilens naar ‘t beeldskerm kiken. K3 singt ‘hocus pocus iedereen kan toveren’, wilens se boven ‘t poadium sweve. Dan sait se: ‘Hoe  kin ‘t toch dat se flige kinne?’
‘t Fryndsy, die’t sels ‘n jonger broertsy het, weet hoe’t hij dut anpakke mot. ‘Nou, ‘t binne feeën, dat siene je toch an hur toverstaffys, glitterjurkys en dat stomme haar.’ ‘Hè’, roept de dochter ferontwaardigd. ‘Sorry, sorry, se hewwe gyn stom haar. Mâge wij nou tillefizy kike?’ sait hij poeslief. De dochter negeert syn leste opmerkingen antwoordt kattig: ‘Ik bin seuven, ik weet echt wel dat se niet echt flige kinne.’
‘t Fryndsy prebeert ‘n andere taktyk: ‘Ooooh, se hewwe fast soa’n ding an krekt as bij bungeejumpen en dan sitte se met ‘n illestyk fast an ‘n brûg en dan springe se  soa fan de brûg naar ônderen en dan toinke se op en del.’ Hij kykt hoopfol naar ‘t sussy fan syn fryndsy. Die kykt him skeptys an. ‘Siestou ergens ‘n brûg? En se  springe niet naar ônderen, se gane jùst omhoog.’ Se kykt weer feerder naar ‘t optreden.
‘t Fryndsy kykt over hur hoofd wanhopig na hur broer, die kykt him an en haalt syn skouders op. Dan krijt hij ‘n idee. ‘Fan mim mâge wij d’r ok popkorn bij. Dou mâgst ok wel wat, at wij nou kike mâge.’
‘t Nummer loopt op syn eand. K3 nimt op tillefizy ôfskaid fan ‘t peblyk. De dochter sucht fan opluchting. Se het ‘t hele optreden útkike kinnen.
Met ‘n selsfoldane grijns sait se:‘Okee, sille wij nou Nachtwacht kiken?  Mim, mâge wij popkorn?’

Roosmarijn Andringa

Bildtse Post