Maityd

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2In korte tiid het de maityd de Siberise kouwe dagen werom joegen. Ondanks de snijende wyn kon de jeugd gelukkig even op ’t spigelglâde iis fan de winter proeve.  Maar nou broest de maityd an alle kanten tun de grônd út.

D’r hangt wat neskierigens, wat onbekinds in de lucht, ’n prikkeling die’t met de maityd komt. D’r begint wat in jesels te broezen, dat bewege wil! Dat wil d’r út. Wat is ’t, ferliefdhyd? De hele natuur barst út syn foegen, fol paringsdrift jage de beesten in ’t feld achternander an. Ja, de maityd sit in de lucht! En dat komt met liefde en  ferlangen en sorge foor ’n nije generasy.
Ontelber binne de ferhalen over dut thema in de mythes, in de mezyk en in de skilderkûnst over ôns soektocht na de liefde en naar ôns ferlangen na die ândere. Dut  diep bewogen ferlangen is fan alle tiden en kulturen. ’t Het met ônze diepste levensbehoeftes te maken. ’t Is ’n soektocht die’t ôns sielsgelukkig make kin, maar krekt like goed pynlik treffe kin, at wij die ândere weer kwyt rake.
Deuze soektocht is foor de meesten fan ôns ’n pâd met hindernissen fol bangens en onsekerheden, totdat wij, eandsybeslút, de eenhyd in ôns sels en met die  ândere beraikt hewwe. ’t Is ’n lange soektocht en niet altyd foor elkeneen haalber, maar in elk fan ôns huust ’t ferlangen om die ene te finen die’t an ôns ferwachting foldoen kin.
Sonder deuze soektocht sou elke skriver, dichter of skilder, gyn inspirasy opdeen hewwe. Ok al levert dut ferlangen tussen geliefden soms heftige botsings op, ok dat  binne betekenisfolle levenslessen. Ferlangens en prikkels in ’t foorjaar, maitydskribels, pas maar op! Want ’t hangt in de lucht.


Janne Kuiken

Bildtse Post