’n Overdâg te faren

 

bildtspraakfoto-simi-sevensterWij sille fort. Te faren fan Franeker na Hitsum. Noad om ’n jareg met te fieren. ’t Is niet echt faarweer. Gyn son, an de kouwe kant en wynderig. D’r kin ok  soamaar ’n spatsy regen komme. Wij motte om drie uur in Franeker weze bij de Stadsherberg.

Nauta, die’t ’n praam het en ok ândere boatsys in de ferhuur,  sil ôns na de theetún in Hitsum fare. Die theetún is ok fan him, maar fral fan syn frou. Lait mooi an de faart. ’Bist hest klaar, wij motte dat út’! Anton het ’n  hekel an te laat kommen.
’Ja, ja! Ik kom d’r an.’ Ik doen gau nag ’n ekstra troi an en ’n boddywermer. ’n Jek met kapusjon met over de êrm. Klaar. Wij rije fort. Ik maak ’n opmerking over  ’t weer. Anton siet mij an. Saist wat? Ik herhaal. Hij skudhooft en sait: ’Ik hè ’t gehoorapparaat d’r niet in. Ik mot nag efys werom.’ ’Laat mij d’r dan maar  út. Loop ik wel ’n eandsy.’
Onderweegs plok ik wat bermblomtsys.’t Duurt niet soa lang, der is hij al weer. Ik stap in. Wij rije feerder. Ik kyk even naar ’t bakky in de auto, der’t de hússleutel altyd in lait at wij fan huus gaan. ’Hest de deur wel op slot deen?’ Hij foelt in alle bússen. ’Ni, ik dink fan niet. Ik mot nag maar ’n keer werom.’ Ik  stap weer út en gaan feerder met blomtsyplokken. Krij al ’n mooi bos. Krijt de jarige strakkys. As ekstra. Anton haalt mij weer in.
’Hij sat nag an ’e búttenkant fan ’e deur. Ik hè ok alle tussendeuren maar op slot deen. Je hore sokke mâle ferhalen tunworig.’ ’Ja, d’r wort heel wat  ôfstoalen.’ Wij binne de eersten in Franeker. Wij stappe in de praam. ’Jim tochten seker, wy moatte net te let komme’, saai Nauta. ’Ja, dat dochten wij.’ ’In goede Fryske gewoante.’ Wij waren ’t eens.
’t Waar ’n mooie faartocht. Eerst deur de grachten fan Franeker. Heel besonder om Franeker fan ’t water ôf te bekiken. Nauta kon d’r heel wat over fertelle.  Drie keer mosten wij plat op ’t liif om ’t hoofd niet kwyt te raken ônder de lege brûgen deur. Doe de Bolswerterfaart op. Bij de theetún konnen wij ”búttenbinnen” sitte in ’n hele groate glazene sêre. Wij konnen kieze út drie soorten gebak: allegaar deur de frou sels maakt. Op de weromrais kon ’t jek d’r  wel bij an en de kapusjon op. Maar de tocht waar seker de moeite wirrig. Wij hadden metnander ’n mooi jaregfesy, met nag ’n happy na, in de Stadsherberg. Weer thús satten alle deuren goed op slot. Allenig de foordeur ston op ’n kier.

Simy7*

 

Bildtse Post