Diskussy

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaMet de kines om de etenstafel sitte, likent soms krekt op ’t kiken naar ’n tinniswedstriid. Ik kyk fan de een na de ândere. En meestal met stigende ferbazing.

Soa ok die aven, dat de oudste seun ’n onderwerp ansnijt. ’Ik hew krekt ergens lezen dat de helft fan de poppys die’t geboren worre jongetsys binne.’ Syn broertsy reageert fortendaliks.
’Ni, hoor, ’t binne d’r wel meer!’
’Werom souwen d’r dan meer jonges geboren worre?’ fraagt syn broer útdagend. ’Mannen gaan eerder doad’, weet syn broertsy. ’Dat hew ìk ergens lezen!’ De oudste sit ’s even te dinken: ’Hoe sou dat dan komme? Komt ’t meskien, omdat mânly minder skoan binne dan frôly en dus eerder last hewwe fan firussen?’ ’
Jippy, wij binne skoan’, mingt de dochter hur in ’t gesprek. ’Frôly wille niet stinke en deur de modder rôle.’ De broers kike hur ferbaasd an. ’Hè, dat doen ferkens’, sait de oudste knorrig. De dochter en ik kike nander an en beginne te  lachen.
’Presys’, sait se met ’n groate lach en steekt triomfantelik de hannen omhoog. ’Mânly binne ferkens!’
Soa sien je maar weer. ’t Is nooit ferfelend bij ôns bij de etenstafel. Altyd genog te sien, te horen en fooral te lachen.

Roosmarijn Andringa

Bildtse Post