Wy sitte overal-2

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaOp ’n arige overdâg fan de SWO hore je, naar anlaiding fan de lezing deur Paul Feenstra over de tiid, werfan at wij gyn definitive bewizen hewwe, heel wat belevenissen. Paul had op ferskillende plakken in ’e wereld staan en soa ok de besoekers fan deuze overdâg.

De een had in Nij Seeland weund en op ’n Frieze-dâg fan oud-emigranten ’n prot jaren later, trof se een die’t ok op Nij Altoenae weund had.
De ânder fertelde, dat hij ’s met syn broer in Kanada an ’t toeren waar. Doe’t se even op ’n berg stonnen te kiken, troffen se der twee mînsen an. Na ’n praatsy bleek de een fan oorsprong út Holland te kommen, maar de ânder út Bosnië, later op Nij Altoenae weund had en nou in Kanada ferbleef.
De wereld is maar klain beriddeneerden wij en overal komme je Hollanders of Friezen teugen. Soa blykt ok ’n dochter fan een ’n jaar of wat leden in Alaska weest te hewwen. Se werkte as bedienster in ’n restaurant op Point Barrow, ’t útterste puntsy fan Alaska. Op ’n dâg sitte der ’n paar mînsen en se docht, dat motte Nederlanders weze an ’t aksint te horen. 
Se froeg an hur sjef at sij hur ’t eten bringe mocht, dat mocht, en se saai: ”Smakelijk eten alle twee”. De ogen rôlden hest út de kassen fan ferbazing, doe’t de besoekers der Nederlâns hoorden. Die loi bleken in Kanada te weunen. Se waren ’n paar dagen in Alaska en dan der op ’e Noordpoal in ’t Nederlâns ansproken te worren. Niet te loven.
D’r worde na ’t eten nag heel wat napraat: Wer komme jou weg en hoe komme jou hier te werken. Sels waren se jaren leden na Kanada emigreerd en hadden ’n boerebedriif opset.
Soa sitte d’r ok ’s goenent in Spanje op ’n terras te koffydrinken en hore se ’n paar tafels feerder Frys praten. Se bekletse sommige besoekers, die’t der sitte en dinke dat se deur niet een ferstaanber binne. Doe’t de toehoorders fortgongen liepen se even bij ’t tafeltsy lâns en wînsten hur nag ’n lekker bakky en ’n goeie dâg toe op syn Bildts. Je kinne je foorstelle wat doe de blikken waren. Al wat se docht hadden, maar niet dat d’r nag meer Friezen sitte souwen. Friezen en Bilkerts komme je overal en nergens teugen.

G.W.-v.D.

Bildtse Post