De parkeergerazy

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaWat ‘n skrik at je je auto niet weer fine kinne in de parkeergerazy. Je kinne echt in panyk rake. Dat overkwam Foeky ok. Se waar even na Luwt weest te winkelen en dat waar maar arig  besloegen. Heel tefreden had se ‘n bakky koffy haald en doe maar op huus an; waar se mooi op ‘e tiid weer thús.

Fleurig op na de parkeerkelder en na de auto. Inenen skrok se, wer had  se hur auto delset.
Wist se dat nag wel? Ni, se had d’r niet om docht op welke ferdieping en bij welk nummer of bij welke letter. Panyk. Hoe most se die auto weer fine. Se doalde wat om maar soa fine jou je aigen auto niet, der staan soafeul auto’s. Op na de bewaker, meskien at die raad wist. Dat waar nag niet soa maklik, maar met ‘n paar anwizings fan Foeky kwammen se d’r achter, dat ‘t op ‘e tweede etazy weze most.
Foeky soeke en soeke, maar nergens ‘n grize Opel. Mînsen nag an toe, se waar helendal fan ‘t sintrum. Na ferloop fan tiid docht se, ik mot alle Opels maar ’s bekike, meskien at de kleur hier niet soa goed te sien is. Soa kwam se wel ‘n Opel teugen, maar die waar niet griis maar blau. Dan gaat hur inenen ‘n licht op. Eerder hadden se ’n grize, maar nou waar-y blau. Hoe dom kinne je weze. Wat waar Foeky blij dat se de auto weer had. Fortan dus beter d’r om dinke wer’t se de auto delsette, foordat se de parkeergerazy weer út liep.Thús ‘t hele ferhaal met  skaamte fertelle an hur man. Syn reaksy waar: “Dat binne nou tipys frôlysstreken”. Der kinne je ‘t dan met doen.
Nou is Foeky niet de enige die’t dat overkommen is. Sjouky mot na Den Haag om op ‘t Binnenhof te fergaderen. Se gong hine met de train, want hur kollega gong eerder met ‘e auto. Werom kon se dan mooi metrije, waar se ok eerder weer thus. Nou fergeet ‘t maar. Doe’t de fergadering ôflopen waar en sij op na de auto souwen waar ‘t: “Hij staat in de parkeergerazy hier dichtbij”. Dan blykt ‘t, dat d’r fier parkeergerazys dichtbij binne en in welke staat dan de auto. Soeke, soeke en soeke. Nergens de auto. Doe ok op na een fan de bewakers en doe konnen se fia ’t kinteken, na heel wat moeite, aindlik de goeie parkeergerazy fine. Dat had al heel wat tiid kost.
Sjouky wou hur kollega ok niet alleen late der in Den Haag, want stel dat se de auto nooit weer fon, wat most se dan. Dan mosten se tegaar maar met ‘e train na huus. In ‘t plak fan froeger thús te wezen worde ‘t meer as ‘n uur later. Achterôf had Sjoukje met de train al lang en breed thús weest. ‘n Goeie leer foor de folgende keer waar ‘t kommintaar thús.

G.W.-v.D.

 

Bildtse Post