Geluksmomintsys

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaOns dochter fan ses is ’n meester in genieten. Lessen sat se op ’n met op ’n banky te stralen wilens at ’n frou met ’n kwast ’n elfysmotyf op hur gesicht skilderde. En dan die trotse blik at se hursels in de spigel bewondere mâg.

En ’t spronchy fan freugde at se foor fyftig sint toutsytrekke kin en d’r ok nag ’n rôs, bijpassend kroantsy  an de ândere kant fan ’t toutsy bongelt. At ik hur ’n paar dagen later ophaal fan ballet, sien ik, dat se na de les nag even juf op ’e êrm tikt. Se fraagt hur wat en se lope  dan tegaar na de barre bij de spigel. Dochter steekt ’t been naar achteren en de juf dout dat dan fersichtig de lucht in foor de arabesk.
At se ’t ândere been ok had  hewwe, huppelt se in balletsprongen na my toe. ’Sâgst dat, mim’, fraagt se stralend, werna’t se enthoesjast begint te fertellen over de foorstelling, der’t se foor an ’t  oefenen binne. Se inspireert mij om te leven in dat momint. Om echt der te wezen, op ’t plak der’t je binne, in plak fan tidens de ene aktiviteit alweer te dinken an ’t  folgende, dat je doen motte.
En soa snuuf ik even later de rook op fan myn krekt draaide gehakbâlen, die’t te sissen lêge in de pan. Ik draaf de hele overdâg almaar hyn en weer en mot hyltyd op ’t geloazy kike en plenne hoe laat at ik weer op pâd mot foor myn folgende ôfspraak. Maar ik sil dochs aansen ok wel weer wat te eten op tafel tovere motte. En soa mot  ik even ’pas op de plaats make’ in de keuken. Want ik kin niet soamaar fortlope bij de gehakbâlen weg, die’t te braden lêge in de fetpan. En dus beslút ik, dat ik krekt  soa goed even rustig adem hale kin om te genieten fan ’t momint.
Onder eten komt d’r soamaar ’n tweede momintsy. Wij sitte metnander om ’e tafel. ’t Bestek tikt gesellig op de bôrden en de kines fertelle fleurig over hur dâg. At inenen een fan de kines sait: ’Mim, de gehakbâlen smake hest krekt soa lekker as die fan bep!’ En  dat is nag ’s ’n komplimint!

Roosmarijn Andringa

Bildtse Post