Is rechts nou rechts of is rechts links

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaWat ’n prot mînsen wel ’s overkomt is, dat se op ’n momint niet wete wat links of rechts is. At je der niet op klaar binne, kin dat groate hilariteit, maar ok gefaarlike mominten, geve. Sommige leden fan de gimmestykploeg fan de SWO hadden moeite met links en rechts op ’n offen. D’r is heel wat ôflacht.

Maar soa had Thea d’r indertiid ok last fan tidens de autorijlessen en later met kaartlezen. At de instrukteur saai: ”Hier links”, dan gong se rechts en at hij rechts saai, dan kon ’t best weze dat se linksôf gong. At dat in ’n dorp is, kin dat meestal wel wat lije, maar in ’e stâd niet. Soa het se ok ’n groenteman omtrint fan ’e sokken reden. Die sprong nag krekt op tiid an ’e  kant. Die instrukteur het hartkloppings fan hur had en waar blij, dat se later ’t rijbewiis haalde. Achterôf fiel ’t met, se waar d’r doe beter op klaar. Foor soafeer at wij wete, het se ant  nou toe nag nooit ’n ongemak had. Late wij hope, dat ’t ok niet gebeure sil. Maar doe bepaalde se sels at se links of rechts ôfslaan most en hoefde dat niet op kommando fan de instrukteur, die’t der altyd wat laat met waar, is ’t ferhaal.
’t Kaartlezen het altyd ’n probleem weest. Thea sait faak, at se weer ’s onderweegs binne: ”Hier linksôf” en as antwoord komt dan: ”Sil ik maar na rechts ôfslaan dat likent mij beter”. Meestal is ’t ok soa. ’n Stannebuurtster autorijles-instrukteur loste ’t weer âns op. Die saai dan: ”De linkerkant is wer’t de dúm rechts sit, dat most goed onthouwe, dan is ’t altyd goed.” 
An jim at dat ok helpe sou. Niet alle lessers snapten ’t en hadden der wat an. ’t Is dus niet soa dat alleen ouweren der last fan hewwe. Dat troastte, doe’t ’n ploechy gimnasten fan de SWO an ’t gimmestiken waren. Se mosten met ’n gewicht oefenings doen en dat is altyd mooi om te sien en te doen.
De laidster kin d’r wat met om oefenings út te dinken. Soa ok  deuze offen. Se mosten ’t gewicht fan ’n pônd in ’e rechterhând hewwe en krúslings deurgeve an ’e buurfrou, die most ’t fastpakke. Derna most de buurfrou ’t weer loslate en most elk hur aigen gewicht weer in ’e rechterhând hewwe. Dat gong dus mis. De een had twee in ’e hannen, doe’t de buurfrou ’t weer loslate most en de ânder waar ’t gewicht kwyt.
Nag ’n keer en de laidster sou ’t starig met de groep overdoen. Se deen och soa hur bêst, maar ’t gong regelmatig mis. De frôly waren slop fan ’t lachen. Dat waar op himsels niet slim want dan komme de lachspieren ok an ’e beurt, maar ’t waar de bedoeling niet. De ene sloeg de ândere op ’e hând, die’t se loslate most. ’t Bleef moeilik. ’t Bleek dat ’t ok op ândere  plakken mis gaan waar en de laidster had der bij een fan de leden doe op ’e ringfinger fan de rechterhând ’n ring tekent en de eerstfolgende keer had die persoan ’n ring om deen, dat   waar beter.
Met de twee bâlen gong ’t ok mis. De ene waar road, de ândere geel. De rooie most rechtsom en gele links. Nou reken maar niet dat dat goed gong. Dan sat d’r weer een met twee bâlen en wist niet meer wer at se d’r met hine most en waar alles weer in ’e war. ’t Is wel heel goed om ’t korte geheugen te stimuleren en ’t sil ok fast weer deen worre. Dat d’r ônder ’t koffydrinken nag flink om lacht is kinne wij ôns wel foorstelle.

G.W.-v.D.

Bildtse Post