Digitaal

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaDe dochter fan ses jaar komt gúllend fan bêd ôf. ’Mim, at ik niet bij mim bin, dan mis ik mim soa.’ Heel skattig en plúmstrikend fansels, maar se kin moeilik de hele dâg in myn broeksbús deurbringe. Wij gane op soek naar ’n oplossing.

’Weetst wat, nim gewoan ’n foto fan my met, dan kist der na kike at ’t norig is.’ Se siet my ferbaasd an: ’Mâg ik mim hur tillefoan met?’ Ik sucht. ’n Foto is foor de kines ’n ôfbeelding op de tillefoan, ’n skermpy fan ’n kamera of ’n kompjoeter. ’Froeger’, ik kin niet love, dat ik dat woord sêg. ’Froeger drukten wij foto’s ôf op pepier.’ Ik soek in ’n mappy en fyn ’n foto fan ôns tegaar fan ’n paar jaar leden. ’Kyk, nim deuze maar.’ ’Oooooh’, gychelt se, maar se is tefreden.
De jonges mosten op skoal ’n spreekbeurt houwe. In ôns tiid hongen je dan ’n pooster op ’t krytbôrd en nammen je wat boeken met om der plaatsys út sien te laten. Tunworig make se ’n pouwerpoint-presintasy met foto’s en filmtsys, die’t groat achter hur te sien is op ’t digitale skoalbôrd en met klikken fan de muus bediend wort. Thús hadden se an de presintasy werkt en ik haalde in ’e stâd ’n usb-stikky om ’t bestand op te setten, soadat ’t met na skoal kon.
’Kyk, jonges’, sêg ik trots. ’Ik hew ’n usb-stikky fonnen en hij likent op ’n kassettebândsy.’ Ik fon ’t sels wel grappig, maar de kines kike my glazig an. ’Wat is ’n kassettebândsy?’ fraagt de oudste fan negen droog. Oei, wat foel ik my oud. Geduldig lêg ik út, dat wij ’froeger’ mezyk op kassettebândsys setten, de foorloper fan de cd. ’Oooh’, klinkt ’t lau. ’Grappig.’
Alles wat se hore, klinkt in hur oren digitaal. De dochter sit op de bank, at se my roept. ’Mim, d’r piept hier wat. Waar ’t meskien de tillefoan?’ Wij lústere andachtig. ’Ja, der is ’t weer’, sait se. Piep, piep, piep, klinkt ’t heel sachys. ’Waar ’t de teblet? Of meskien de tillefizy? Mim ’s mobyltsy?’ gokt se nag even deur.
Ik hew ’t geluudsy ok hoord en doen ’t rút open. ’t Gepiep is nou dúdliker te horen. Piep, piep, piep, klinkt ’t. ’Oh, hihi’, sait se skaapachtig. ’’t Waar ’n feugel.’

Roosmarijn Andringa

Bildtse Post