Kabinet akkoord met herindeling

De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met het voorstel om het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel samen te voegen tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Als de Raad van State geen bezwaar heeft, kan de herindeling definitief per 1 januari 2018 doorgaan.

Het kabinet ging mee in het voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij biedt het herindelingsvoorstel (samen met nog drie herindelingen in het land) aan de Raad van State aan. De Raad van State bekijkt de komende tijd de wetsvoorstellen om tot de herindelingen te komen.
Die voorstellen zijn nu nog niet openbaar. Dat worden ze wel als de Raad van State de plannen goedkeurt en een advies indient bij de Tweede Kamer. Het parlement neemt uiteindelijk het definitieve besluit.

Bildtse Post