Gemeente Waadhoeke houdt 2.9 miljoen over

Het eerste jaar van gemeente Waadhoeke is afgesloten met een positief resultaat van € 2.9 miljoen. Dit blijkt uit de jaarstukken 2018. De begroting van 2018 was een optelsom van de begrotingen van de voormalige gemeenten.

Wethouder van financiën Caroline de Pee is tevreden: ”Dit positieve resultaat moet gezien worden in het licht van een startende gemeente. We hebben nu één jaar ervaring met Waadhoeke, zowel organisatorisch als financieel. Er liggen genoeg ambities voor de toekomst, die het nodige vragen van de  gemeentelijke organisatie. Ook in het sociaal domein liggen veel uitdagingen.”
De grootste afwijkingen doen zich voor op verschillende onderdelen. Zo zijn de uitgaven in het sociaal domein hoger uitgevallen met € 1.6 miljoen, met  name door hogere kosten in de jeugdzorg. Aan de positieve zijde houdt Waadhoeke € 2 miljoen over door lagere uitgaven bij de gemeentelijke  organisatie en lagere kosten voor huisvesting en ICT.
Daarnaast is het positieve begrotingssaldo niet ingezet en zijn de budgetten voor onvoorzien niet volledig gebruikt, waardoor er € 1.5 miljoen overblijft. Ten slotte draagt € 0.2 miljoen uit het Gemeentefonds bij aan het positieve resultaat van € 2.9 miljoen.
Het college stelt de raad voor het grootste deel van het positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

Bildtse Post