Kandidaten realistisch bij verkiezingsdebat in St.-Jacob

1911-statenleden-in-debat-1Het dorp zal het zelf moeten doen - De provincie kan ondersteunen en stimuleren, maar echte verandering moet toch uit een dorp zelf komen. Dat was de ontnuchterende maar realistische conclusie maandagavond in het nieuwe mfc ’t Beerdhuus in St.-Jacob, waar acht (kandidaat-)Statenleden met elkaar in debat gingen voorafgaand aan de verkiezingen van woensdag 20 maart.

Door Gerard de Jong -  ’Het moet vanuit het dorp zelf komen’. ’Er moet draagvlak zijn  in de dorpen’. ’De dorpen kunnen heel veel zelf, de provincie kan daarbij ondersteunen.’ ’Wees creatief en kom met plannen.’ Ongeacht de partij waren deze zinsneden maandag in een aardig gevuld ’t Beerdhuus het vaakst te horen.
het omgekeerde geweest. Spreekstalmeester ds. Douwe Visser van de organiserende Protestantse Gemeente had vier stellingen bedacht, en één hoofdvraag: ’Wat kan de provincie betekenen voor een dorp als St.-Jacob?’ Het eerlijke antwoord luidde: misschien wel niet zo heel erg veel. Ze konden daarom op enkele prangende vragen van aanwezigen geen verlossend antwoord geven. Straatnamen? Dat is een bevoegdheid van de gemeente. Een  fietspont van Zwarte Haan naar Ameland, zoals Hans Hilarides graag zou zien? ”In prachtich idee,” zei Sijbe Knol (FNP), ”kom mei in plan.”
Leefbaarheid - Dat was eigenlijk ook de conclusie van de eerste stelling die de kandidaten voor de voeten geworpen kregen: ’de provincie moet  maatregelen stimuleren om leegloop tegen te gaan’.
De provincie kan een goed energiebeleid, biodiversiteit en snel internet faciliteren, zei Hoogland. De FNP vindt de bouw van voldoende ouderenwoningen een aandachtspunt, de Christen- Unie wil meer en betere fiets- en wandelpaden. Maar het blijft uiteindelijk een kipen eiverhaal, concludeerde Douwe Visser: ”Er staan in St.-Jacob volgens Funda 19 huizen te koop. Dat is best veel. Als de  voorzieningen verdwijnen komen er minder mensen wonen. Maar als er minder mensen komen wonen komen er minder voorzieningen.”
Hoe dat op te  lossen? Douwe Hoogland (PvdA): ”De provinsje kin net bepale wat hjir bart, dat moat út de mienskip sels komme.”
Daarom ook wees Charda Kuipers  (GrienLinks) op het mfc zelf. ”Wij geloven niet dat de provincie maar huizenbouw moet stimuleren in de hoop dat er  mensen gaan wonen.  Wij geloven meer in het stimuleren van de leefbaarheid in het dorp. ’t Beerdhuus en de samenwerkingsschool in St.-Jacob zijn  goede voorbeelden van hoe de leefbaarheid uit een dorp zelf kan komen.”
Anita Dijkstra (Partij voor de Dieren) memoreerde: ”Ik bin opgroeid an de Kadal. Wij hadden hier froeger de Spar, de NKB, de 4:6, ’n juwelier, ’n  skoenesaak, noem maar op. ’t Is allegaar fort. Maar d’r lêge seker kânsen foor ’t dorp. Gemeenten hewwe der ok ’n rôl in.”
1911-statenleden-in-debat-2Windmolens - De provincie is vooral van de grote lijnen. Zoals het windmolenbeleid. De stelling ’Alle boeren mogen een windmolen’ leverde diverse reacties op. Ja, als het een kleine (Groninger) molen is en het dorp ervan profiteert, zei Wiebo de Vries (ChristenUnie). Ja, als het juist een hoge molen is  en geen kleine, want die zorgt voor meer dode vogels (PvdD). En nee, energie is van ons allemaal, niet alleen van de boeren, zei SP’er Peter van Noort.
’Die twa stekjes’ - Wél concreet werd het toen het over het verkeer ging. Daar raken dorp en provincie elkaar in St.-Jacob letterlijk: de provinciale N393 gaat door het dorp heen. Is die wel veilig genoeg? VVD’er Esther de Vrij pleitte voor ’smileyborden’.
De ChristenUnie vond dat een herinrichting van het plein voor de kerk wel goed zou zijn. En Sijbe Knol (FNP) was niet te spreken over ”die twa stekjes” die  sinds kort op het Oosteinde staan. ”Dy binne libbensgefaarlik. De dyk is sa breed, der kin wol in fleantúch lânje. As provinsje kinne je kieze der sinten foar  út te lûken om dat te feroarjen.”
Dat ging de anderen te ver: ”Een zak geld is te kort door de bocht,” zei De Vries (CU). Het was een erg vriendelijk debat, misschien wel verfrissend in deze  tijd, al was het bij vlagen tam.
Herindeling - ”Er mag wel wat meer vuur bij”, spoorde Visser de kandidaten aan. Dat kwam enkel aan het eind van het debat, toen het over herindeling ging. De SP is er mordicus op tegen en vond dat Waadhoeke niet nodig was geweest. De ’korte lijntjes’ worden zo ’lange lijntjes’, zei Van Noort, en de  betrokkenheid van de volksvertegenwoordigers neemt erdoor af.
Dat stak Sietske Poepjes, de gedeputeerde en nummer twee op de lijst van het CDA. ”Wer helje jo dat wei? It is in tinkfout. Belutsenheid en diedkrêft binne  ferskillende saken. Yn in grutter gehiel binne de ekspertise en de finansjele middels oanwêzich dy’t in lytse gemeente net mear hawwe soe. Weromsjen en klaaie is net mear fan dizze tiid. Gemeenten binne ek net te dominant, it is âlde polityk om sa te tinken.” De rol van de gemeente wordt groter, die van de  provincie kleiner?
Douwe Hoogland (PvdA): ”De weryndielings binne foar de provînsje meskien wol neidielich. Gemeenten wurde hyltyd grutter en krije mear ynfloed. Der  moat goed om tocht wurde.” Of de drie Noordelijke provincies dan niet ook wel samen kunnen, klonk het uit de zaal. ’Nee!’ luidde het antwoord van de politici in koor.
Bij de foto's; Boven: Sietske Poepjes (CDA) en Sijbe Knol (FNP) tijdens het debat in ’t Beerdhuus. (foto: Jan Bonefaas)
Midden: Een klok hield de spreektijd voor de deelnemers tijdens het debat bij. (foto: Jan Bonefaas)

Kort verkiezingsnieuws

• Het CDA vindt dat het project dorpsherstel Bildtdijken, waarbij tien vervallen woningen worden opgeknapt, ook na 2020 moet doorgaan. Het project ”schreeuwt” volgens de partij om een vervolg.
• Jan Dogterom van de Westhoek is lijsttrekker voor 50PLUS bij de waterschapsverkiezingen. De Ouwedykster is op het Bildt bekend van de Stichting tot Behoud danwel Bevordering van de Kwaliteit van Woon- en Leefmilieu voor Mens en Dier in Westhoek e.o., die zich o.a. bekommert om de verkeersveiligheid op de Bildtdijken.

Bildtse Post