Wethouders in gesprek met dorpen en wijken

De vier wethouders van Waadhoeke gaan in gesprek met de bewoners. Alle dorpen en wijken zullen worden aangedaan door de ’contactwethouder’. De dorpen en  wijken zijn vorige week onder de vier verdeeld.

Waadhoeke heeft 40 dorpen en ongeveer 10 wijken. De dorpen zijn eind vorig jaar verdeeld over de vier dorps – en wijkcoördinatoren; het ambtelijke  aanspreekpunt was daarmee bekend. Na de installatie van het college van burgemeester en wethouders kon ook een verdeling van dorpen en wijken onder de vier wethouders gemaakt worden. Bij de verdeling van de dorpen en de wijken is gekeken naar een spreiding in de gemeente en spreiding in grootte van dorpen en   wijken.
Zo raken de wethouders, maar ook de dorps- en wijkcoördinatoren, bekend  met de hele gemeente en met de dynamiek van diverse dorpsgroottes.
”De nieuwe gemeente Waadhoeke wil samen met de samenleving werken aan de opgaven en kansen in de samenleving. Op deze manier wil ze de korte lijnen die  de kleinere voormalige gemeenten kenmerkten, behouden.
Daarom willen de bestuurders en de dorps- en wijkcoördinatoren zo snel mogelijk in gesprek met de dorpen en wijken. Daarnaast staat er een grotere bijeenkomst op de planning, waarschijnlijk in juni, waarin de gemeente en de dorpen en wijken onder andere  samen bekijken hoe Nabij Besturen verder vorm te geven.”

Verdeling
Caroline de Pee: Dronryp, Minnertsga, Winsum, Bitgum, Bitgummole, Ried, Oosterbierum-Klooster Lidlum, Zweins, Ingelum. Wijken in Franeker: Het Westen,  Centrum Schalsumerplan/Arkens.

Boukje Tol: St.-Annaparochie, Tzummarum-Firdgum, Marsum, Oudebildtzijl, Nij Altoenae, Schalsum, Achlum, Skingen-Slappeterp, Wier. Wijken in Franeker: Professorenbuurt Hamburgerrak, It Stiselplak.

Nel Haarsma: Berltsum, St.-Jacobiparochie, Tzum, Vrouwenparochie, Dongjum-Boer, Herbaijum, Hitzum, Peins. Wijken in Franeker: Alvestêdewyk, Het Oosten,  alles achter de brug.

Jan Dijkstra: Menaam, Sexbierum- Pietersbierum, Deinum, Boksum, Blessum, Westhoek, Spannum, Wjelsryp, Baaium, Ritsumasyl. Wijken in Franeker:  Keatsersbuurt/ Sexbierumerplan, Witzens, It War en Keningspark.

Bildtse Post