’Och soa ryk, der op de seedyk’

1909-op-e-seedykDe wêrme heldere dagen fan de ôflopene tiid rige aneen. Overdâg hest maityd, maar avens nag bot fris. Wat dâg en nacht blyft is ’t mooie útsicht op Swarte Haan: overdâgs drok met besoekers, avens stil fan skoanhyd fan ’t leste licht fan de dâg.

Marty Slager laai ’t fast op foto, Klas Krol- Van der Weg skreef d’r  ooit ’t mooie gedicht ’Op ’e Seedyk’ over:

At ik op ’e seedyk staan
en ik tuur over ’t Wad
in ’e feerte Terskelling
en ’t Amelander gat.

At ik dan keer
na d’ ândere kant
lait an myn foeten
’t mooie Bildtse lând.

Bij ’t seumer de granen
bij ’t winter de klaai
de diken, de dorpen
’t folk dreeg en taai.

At ’k op ’e seedyk staan
dan bin ik frij,
de wyn en ’e wolken
’t is altyd weer nij.

De fredige skapys
der onder an ’e dyk,
de skreppende feugels
’t is ’n stikky mezyk.

En sakt even later
’t sontsy in ’t water,
dan foel ik my klain
maar ok och soa ryk
dêr, op ’e seedyk.

Bildtse Post