Nije tegeltsys met Bildtse sechys te koop

1907-tegeltsy-1”Niets zo charmant als een spreuk aan de wand,” fertelde komyk Herman Finkers in een fan syn eerste kabaretprogramma’s. At je dat letterlik naar ’t Bildts oversette souwen, dan krije je: ”Niks soa sjarmant as ’n sechy an ’t lewant.”

”Sêg nou sels: dat staat as ’n flâg op ’n strontbult,” neffens Jan de Groot fan Bildts Aigene. ”Trouwens, sou dat lêste ok op ’n tegeltsy kinne? Werom sou dat niet kinne? Werom niet!? Omdat d’r nag feul mòòiere sechys binne die’t op ’n tegelstsy kinne. En dat het Bildts Aigene regeld, want d’r binne nije  tegeltsys te krijen. Met ândere Bildtse sechys.”
Fan nou ôf binne de folgende tegeltsys met sechys te koop:

• ’t Leven is ’n fesy, maar most sels wel de slingers ophange
• Folg dyn hart, want dat klopt
• At ’t niet kin soa’t ’t mot, dan mot ’t maar soa’t ’t kin
• ’t Is niet soa’t ’t lykt of skynt, maar soa’t men ’t sels befynt (= je motte sels erfare hoe’t de saken d’r foor staan)
• Ok de klaine dingen stimpele je leven

De Bildtse tegeltsys binne een fan de populêrste geskinken. Al sont de jaren ’90 fine de tegeltsys met - spreuken as ’Die’t mosken fange wil mot in de haag slaan’ - gretig ôftrek bij eerst Stichting Ons Bildt, en nou Bildts Aigene.
De tegeltsys met de nije spreuken binne te koop in de bibletheek in St.- Anne. Ok de ’ouwe’ tegeltsys binne trouwens nag te krijen.
1907-tegeltsys-2 3
1907-tegeltsys-4 5


Bildtse Post