Werkgroep voor huisvesting arbeidsmigranten snel aan de slag

Donderdagavond 17 januari organiseerde de gemeente Waadhoeke een bijeenkomst over het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten. De zaal in het dorpshuis van Marsum was goed gevuld met meer dan 100  betrokken aanwezigen. Tijdens de avond stelde procesbegeleider KAW voor een werkgroep te vormen met  vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Hun opdracht wordt mogelijke oplossingen te  formuleren, die nog voor de zomer in een bijeenkomst van de raad gepresenteerd wordt.

Het werd een levendige avond waarbij de aanwezigen op vele aspecten van het onderwerp bijdragen  leverden. Er werd kritisch meegedacht over het vraagstuk. Dat gaat niet alleen om huisvesting, maar ook  om leefbaarheid: van de omwonenden maar ook van de arbeidsmigranten zelf. Verantwoordelijk  wethouder Nel Haarsma was tevreden over de uitkomst: “Oanwêzige partijen wolle meiwurkje oan in  mooglike oplossing. Dat is winst.”
Samenstelling werkgroep - Alle betrokken partijen, inclusief de arbeidsmigranten zelf, worden vertegenwoordigd in de werkgroep. De voorgestelde samenstelling van 10 werkgroepleden werd door de aanwezigen aangescherpt met een extra lid vanuit de wijkraden en een extra lid vanuit de uitzendbureaus. De opdracht voor de werkgroep is een richtinggevend stuk te schrijven voor de gemeenteraad. De werkgroep wordt daarin ondersteund door KAW adviesbureau, als onafhankelijk procesbegeleider met ervaring in woningmarktvraagstukken.
Groepsinterviews - Een belangrijke taak die KAW uitvoert voor de werkgroep is het houden van  groepsinterviews. Dit zijn gesprekken met vijf doelgroepen. Dat gaat om de arbeidsmigranten, de  dorpsbelangen en wijkraden/ buurtverenigingen, de huisvesters, de werkgevers, en de gemeenten Harlingen en Waadhoeke.
Nieuwsbrief - De gemeente zal regelmatig een digitale nieuwsbrief versturen over dit onderwerp. Hierin  staan ook updates van de werkgroep en data wanneer de groepsinterviews zullen plaatsvinden. U kunt  zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen o.v.v. nieuwsbrief huisvesting arbeidsmigranten naar   info@waadhoeke.nl.

Bildtse Post