Geld Waadhoeke voor dorpen en wijken

Het college van burgemeester & wethouders heeft in de vergadering van dinsdag 27 november het dorpen- en wijkenfonds vastgesteld. Voor het fonds is 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de periode tot en met 2021. De bedoeling is lokale initiatieven op het gebied van leefbaarheid te stimuleren en  financieel te ondersteunen. Het dorpenen wijkenfonds bestaat uit 3 verschillende subsidies: een waarderingssubsidie, een ontwikkelsubsidie en een  projectsubsidie.

De waarderingssubsidie ontvangt ieder dorp en iedere wijk als waardering voor de inzet van dorps- en wijkbelangen. Bestuursleden van dorps- en wijkbelangen zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. De gemeente vraagt hen om daarbij de achterban goed te   vertegenwoordigen.
Hier is veel organisatie voor nodig. Dat vraagt tijd, maar er worden ook kosten gemaakt, zoals vergaderkosten of reiskosten. Elk  bestuur krijgt jaarlijks een waarderingssubsidie toegekend van € 500, ongeacht de grootte van dorp of wijk.
Ontwikkelsubsidie - Dan is er een ontwikkelsubsidie. Deze subsidie tot € 10.000 kan worden aangevraagd voor onderzoek naar en begeleiding van een  project of initiatief. Daarmee kunnen dorps- en wijkbesturen ook ingewikkelder vraagstukken oppakken. Met de Ontwikkelsubsidie kan bijvoorbeeld onderzoek of professionele begeleiding worden bekostigd.
Projectsubsidie - Ten slotte kan een projectsubsidie aangevraagd worden van maximaal € 20.000 voor een project dat bijdraagt aan de verbetering van  de leefbaarheid in een dorp- of wijk. Projecten moeten aansluiten bij een dorps- of wijkvisie of een (aantoonbaar) groot draagvlak in het dorp of de wijk hebben. Dit kan ook ingezet worden wanneer financiering vanuit de gemeente nodig is om andere subsidies binnen te halen.

Bildtse Post