St.-Anna Vooruit blijft een vereniging

De ruim twintig aanwezige ondernemers lieten er afgelopen maandagavond in Ons Huis geen twijfel over bestaan welke kant het op moest met  ondernemersvereniging St.-Anna Vooruit. Op de vraag van voorzitter Johnny Ynema wie van de aanwezigen de vereniging graag omgevormd zag worden naar een stichting bleven alle handen omlaag. Wel moest er in het verdere verloop van de vergadering nog flink aan getrokken worden om het bestuur weer op  sterkte te krijgen.

door Dirk Gerryts - De voorzitter schetste in het begin de opties die voorlagen, nl doorgaan als vereniging maar dan wel met een bestuur op oorlogssterkte, of  de omvorming naar een stichting. In het eerste geval bepalen de leden in de algemene vergadering het beleid dat het bestuur dient uit te voeren en de leden  betalen een contributie.
Bij een stichting zijn er geen leden en wordt het beleid bepaald door het bestuur, dat voorstellen voor activiteiten beoordeelt en daar na beraad een akkoord op geeft of ze afwijst. De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties, schenkingen en bijv. legaten. Laas Douma hield daarop een stevig pleidooi voor het overeind houden van de vereniging en samen de schouders eronder te zetten. Ook deed hij een oproep aan de jonge ondernemers om het bestuur van de  vereniging (mede) op te pakken. Zijn devies was duidelijk: ”We moatte grutsk wêze op ús eigen doarp” zo besloot hij. Hij vond met name Akke van Dijk aan zijn zijde, die eveneens hardop een lans brak voor het verenigingsmodel.
Nadat het stichtingsmodel unaniem naar de prullenbak ging en de vereniging bij acclamatie aldus een langer leven beschoren was, kwam het heetste hangijzer ter tafel, nl het aanvullen van het bestuur tot een werkbaar geheel. En dat werd een zware bevalling, die echter na de nodige strijd toch nog een  positief resultaat opleverde.
Zo blijft Johnny Ynema voorzitter, wordt Trijnie Bulstra secretaris en gaat Sietske Boterhoek verder als penningmeester, daarbij administratief ondersteund door  haar voorganger Harm Jensma. Omdat de statuten een vijfkoppig bestuur vereisen, worden Lieuwe Greijdanus en Teade Ynema op projectbasis aan het  bestuur toegevoegd, totdat in de voorjaarsvergadering de statuten kunnen worden gewijzigd, met als doel in de toekomst te kunnen volstaan met een driehoofdig bestuur.
De beide toegevoegde bestuursleden gaan in de tussentijd een plan van Greijdanus optuigen om zoveel mogelijk ondernemers (in groepjes van vier of vijf) bij de diverse activiteiten van de vereniging te betrekken. Hij kreeg maandag gelegenheid zijn plan toe te lichten en deed een oproep aan alle ondernemers om op  die manier mee te werken, waardoor ieder zich voor een onderdeel van de activiteit waarvoor hij is gevraagd, verantwoordelijk gaat voelen en zo ook de cohesie binnen de vereniging bevorderd wordt.
Wat betreft de financiën was de vergadering er snel uit. Meestal is het geld een heet hangijzer, maar met de oprichting vorig jaar van het Bildts Ondernemers  Fonds BOF, dat gevuld wordt met het geld uit de dit jaar ingestelde reclamebelasting, is een constante inkomstenbron voor de ondernemersvereniging een feit. Geld uit het Fonds dient te worden gebruikt voor de diverse activiteiten die het aanzien van het dorp en de onderlinge verbondenheid versterken en slechts voor verschotten als vergaderkosten etc. heeft de vereniging nog een bijdrage nodig van de leden. Waar in de vorige vergadering een contributie van € 25,- nog een breekpunt vormde, was nu een voorstel tot een bijdrage van € 30,- per lid niet veel meer dan een hamerstuk.


Bildtse Post