Provînsy steunt Bildts taalbelaid in Waddenhoek

Provînsy Frysland sil gemeente Waddenhoek “ynhâldlik en finansjeel” steune om Bildts taalbelaid op te stellen. Neffens Kommissaris fan  de Koaning Arno Brok mot ’t Bildts ok in ’t onderwiis ’n goed plak krije, en binne ’t Fries en ’t Bildts hierin gelykwaardig.

Deur Gerard de Jong -  Dat skrive Deputeerde Staten, in antwoord op ’n moasy fan de statefraksy fan de FNP. Die pertij froegforig jaar  andacht foor de pesisy fan ’t Bildts in de nije gemeente Waddenhoek, die’t ôflopene jannewary fan start gaan is.
De provînsy maakt ‘m  sterk foor ’t Bildts, soa geeft Brok an. Soa worde eand forig jaar ’n bestuurlike overeenkomst tekend over ’t Frysk taalbelaid, weryn ’t Bildts  ok spesifyk noemd wort. De Fryske Akademy foert dut jaar ondersoek út naar wer’t Bildts-pratenden ferlet fan hewwe.
De provînsy belooft  in hur antwoord nou ok inhoudlike en finânsjele steun, soadat Waddenhoek ’n goed taalbelaid ontwikkele kin. Bildts is neffens de  provînsy gelykwaardig an ’t Fries at ’t gaat om ’t tale-onderwiis op ’t Bildt.

Bildtse Post