Ferkiezingsprogramma fan FNP Waadhoeke drietalig

‘t Ferkiezingsprogramma fan FNP Waadhoeke wort in ‘t Frys, Bildts en Nederlâns útbrocht, met ‘n aigen omslag foor de taal en omgeving.

“De nije gemeente Waddenhoek is wat talen angaat ’n besondere gemeente. ‘t Frys, ‘t Bildts en ‘t Nederlâns binne, met ’t Franekers, levende talen, die’t daagliks brúkt worre. Dut is ’n rykdom, die’t koesterd worre mot,” soa laat de pertij wete. ’t Programma fan de FNP staat op hur website

 

Bildtse Post