Meer loslatende stenen in Waddenzeedijk dan verwacht

In de steenlaag, die met een soort superlijm is aangebracht op de Waddenzeedijk (bij Zwarte Haan, Holwerd en Wierum), zijn meer steentjes losgelaten dan  vooraf was verwacht.

 Dat blijkt uit het eerste onderzoek dat Wetterskip Fryslân samen met de aannemer en het Rijk heeft uitgevoerd. Vanwege het innovatieve karakter van het product  is nader onderzoek nodig. Dit wordt in de zomer uitgevoerd. Op een aantal plaatsen is tijdens de oplevering van de dijkverbetering al schade ontdekt als gevolg van het rijden van kranen over het product.
Op deze plekken voldoet de dikte van de steenlaag niet meer aan de eisen van het   Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De aannemer gaat deze plekken in de zomer op haar kosten herstellen. Daarnaast is op een aantal plekken een deel van de steenlaag losgeraakt door het getij en door de stroming verzameld op een aantal locaties. Onderzocht wordt of dat hoort bij het proces. 
Nader onderzoek -  Het waterschap stelt samen met de aannemer, het HWBP en Rijkswaterstaat een plan op voor het herstel van de eventuele schade en voor nader onderzoek naar de kwaliteit van het materiaal. Daarnaast gaat een onafhankelijke organisatie de sterkte en de erosiesnelheid van de innovatieve  teenlaag tot 2021 monitoren.
Deze onderzoeken moeten uitwijzen of er verbeteringen voor dit project én voor toekomstige dijkverbeteringen in Nederland nodig zijn. De kosten voor nader  onderzoek en monitoring worden gefinancierddoor het Rijk.
Innovatie en dijkverbeteringen - Om dijkverbeteringen ook in de toekomst betaalbaar te houden, zoekt het Rijk samen met waterschappen naar innovatieve producten. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk. Het moet sneller, slimmer en efficiënter. Vorig jaar heeft Wetterskip Fryslân in overleg met  het Rijk besloten om het innovatieve product Elastocoast voor het eerst op grote schaal toe te passen bij de verbetering van de Waddenzeedijk bij Zwarte  Haan, Holwerd en Wierum. Het project kon hierdoor in een kortere tijd, tegen lagere kosten en met zo min mogelijk overlast voor omgeving en natuur worden  uitgevoerd.

Bildtse Post