Lach en ’n traan op mooie gedichte-aven St.-Anne

1906-dichters blommen-voor-de-organisatorenDe gedichte-aven in de bibletheek fan St.-Anne waar dut jaar’n groat súkses. De organisatoren fan de aven, Jan Faber en Frootje de Weert, binne omraak an ’t bellen weest om elkeneen enthoesjast an ’t skriven te krijen. En dat lukte: hest dartig mînsen droegen in de bibletheek prachtige gedichten foor.

Deur Bauky Luinstra, foto’s Jan Bonefaas - Eerst hadden Jan en Frootje al pinentliif: krije wy wel weer genog liefhewwers an ’t foordragen? Maar de leste week  begon ’t te lopen en hoe: eandsybeslút stonnen d’r 26 namen op pepier. Wat ’n mînsen, wat ’n belangstelling, soawel fan bekinden as fan onbekinden.
Onder deuze mînsen waar ok Philip, seun fan ôns Bildtse dichter Arjen Dijkstra, die’t ’n stikminnig haiku’s fan syn hait foordroeg. De mezyk worde fersorgd deur  Wim de Vrij, sang en gitaar. De Vrij, leraar an de mezykskoal, het ôns deuze aven geniete laten fan mooie gitaarmezyk en hij fertolkte o.a. ’n stikminnig gefoelige fersys fan Herman van Veen.
’t Thema fan de landlike gedichte-aven waar dut jaar Frijhyd. Besonder waar derom de bijdrage fan Emine Padali út Grikeland en fan Suliman Bdioue út Syrië. Sij  wete út eerste hând hoe’t ’t foelt niet meer in aigen lând te weunen maar in ’n freemd lând der’t je de taal niet fan begripe.
Dat leste gold seker niet foor deuze mînsen: baidegaar droegen se ’n gedicht foor fan Talea Jansma. Emine ’t gedicht ‘Leef’, eerst in ’t Nederlâns en later ’t selde  gedicht nag ‘s in hur aigen mimmetaal. Suliman droeg ’t gedicht ‘Vrijheid’ foor.
Dan worre je al even met de neus op de faiten drukt, wij mâge ôns gelukkig prize fandaag de dâg in ’n frij Nederland te weunen. ’t Waar ’n aven met ’n lach en ’n traan, en ’t peblyk skeurde hur betiden de bússen út fan ’t lachen. Fooral de ‘Ballade fan de bokking’ fan Rients Gratama, foordroegen deur Jitske Dankert die’t hur  sloppe lach nauliks bedwinge kon, fiel och soa in de smaak bij de 75 besoekers.
An ’t eand waar d’r ’n roas foor elkeneen die’t metdeen had en ‘n blomtsy foor Jan Faber en Frootje de Weert, die’t foor de lêste keer de gedichte-aven  organiseerden. Ok foor Jitske Dankert en Rennie Steensma waar d’r ’n blomtsy, foor hur bijdrage an ’t programmaboeky.
Bij de foto boven: Blommen foor organisatoren Frootje de Weert en Jan Faber, út hannen fan Ali Bronger.

Op de foto’s onder alle deelnimmers:
1906-dichters 1-3
1906-dichters 4-6
1906-dichters 7-9
1906-dichters 10-12
1906-dichters 13-15
1906-dichters 16-18
1906-dichters 19-21
1906-dichters 22-24
1906-dichters 25-27

Bildtse Post