Bildtse ‘Skimmelrútter’ nou as boeky te krijen

1903-bildtse-skimmelrútter-as-boeky-te-krijen-1De fleden jaar in de Bildtse Post publiseerde sery De Skimmelrútter is nou as boeky útgeven deur De Bildtse Boekerij/BildtTaal.

Al heel wat jaren leden waar Der Schimmelreiter deur Sytse Buwalda en skriver/dichter Arjen Dijkstra (overleden in 2016) op pepier in ‘t Bildts útskreven. De  opfoerings fan De Stormruiter, septimber en oktober 2018 in ‘t WTC in Luwt, waren ok baseerd op ‘t oorspronklike werk Der Schimmelreiter fan de Dútse skriver Theodor Storm.
Boeiend ferhaal - Dut waar foor Sytse Buwalda anlaiding om met Leendert Ferwerda, de skrevene tekst onder de titel De Skimmelrútter as sery geskikt te maken foor publikasy.
’t Ferhaal fan Hauke Haien, de dykgraaf, is deur Theodor Storm boeiend beskreven en komt in mooi Bildts heel goed tot syn recht in dut boekwerky. De  gebeurtenissen kinne situeerd worre soawel in de Westhoek as op de Swarte Haan.
Illustrasys - De útgevers mochten beskikke over de orzinele illustrasys fan Jan Wiegman en kaartsys, die’t de sitewasy foor en na de drooglêging fan de Hauke- Haien-Polder weergeve.
Die kaartsys binne beskikber steld deur de Universiteits Bibletheek fan Bielefeld, Dútsland. ’t Boeky kost € 5,00 en is o.â. te koop bij Primera, de Bildtse Post, Bildts Aigene, bij de Afûk in Luwt en bij elke ândere boekhandel te bestellen (ISBN 978-90-829289- 0-7).
1903-bildtse-skimmelrútter-as-boeky-te-krijen-2

Bildtse Post