Nota taalbeleid in gemeente Waadhoeke, waar gaat het om en wat staat erin?

Verschillende taalorganisaties, waaronder Bildts Aigene en de Kemmissy Meertalighyd zijn in het voortraject van de samenstelling van de Nota Taalbeleid van de gemeente Waadhoeke bevraagd op de richting en uitwerking van het nieuwe taalbeleid. Ook werd gesproken met de Jongerenadviesraad.

Die vindt het belangrijk dat de meertaligheid zichtbaarder wordt in de openbare ruimte, de omgeving meertaliger en het Fries taalonderwijs op de scholen verbeterd wordt met een  positieve houding ten opzichte van het Fries, Bildts en Franekers.
De jongeren geven aan dat het taalbeleid vooral gericht dient te worden op de ouders en de jeugd van 12+/16+. Naar buiten treden met meertaligheid is van  belang. Laat de waarde ervan zien in woord en geschrift, was het advies van de taalorganisaties. Een aantal suggesties zijn: meertalig foto-woordenboek voor het basisonderwijs in het Frysk, Franekers en Bildts, meertalige bordjes in het gemeentehuis, cursus talen voor medewerkers van de gemeente. Ook zou de  meertaligheid in het straatbeeld meer zichtbaar moeten worden gemaakt in teksten en bij monumenten, want meertaligheid wordt door toeristen gewaardeerd. Genoemd werden ook meertalige menukaarten in de horeca, een Bildts boek voor kinderen van 10- 12 jaar en Nijntjes in het Bildts.
Met de Nota Taalbeleid Waadhoeke, waarin de meertaligheid ook in de tekst zichtbaar wordt gemaakt, wil de gemeente ook Lân fan Taal worden. ”Waadhoeke is  een unieke meertalige gemeente. Daar zijn we trots op, dat willen we behouden en versterken. We streven dan ook naar meer gebruik van het Fries, Bildts en Franekers waar het vanzelfsprekend is om deze talen naast en door elkaar te gebruiken. Taal is rijkdom.”
”Wy wolle dat ús ynwenners yn harren memmetaal by de gemeente terjochte kinne. Fan ús meiwurkers freegje we dan ek in passive behearsking fan it Frysk. Om it Frysk en/of Biltsk te learen of it taalnivo te ferbetterjen wurde de meiwurkers yn steat steld om in taalkursus Frysk of Biltsk te folgjen. Wa’t skriftlik yn it Frysk of  Biltsk kontakt siket kriget in skriftlike reaksje yn deselde taal werom.”
Over het Bildts wordt gezegd ”dat d’r ’n toenimmende belangstelling en andacht foor ’t Bildt is, wat goed is foor de pesisy fan ’t Bildts in ’t (Frise) talelandskap.” Ook wordt vastgesteld ”dat de provînsy angeven het dat sij ’t Bildts ’n plak geeft in hur nij onderwiisbelaid.” De gemeente wil de talen gebruiken in informele maar ook  in formele situaties, door ze in het straatbeeld zichtbaar te maken en door meertaligheid nog duidelijker te koppelen aan een goede ontwikkeling van onze  kinderen waarin het vanzelfsprekend wordt om verschillende talen naast en zelfs door elkaar te gebruiken. In zo’n omgeving willen nieuwe Waadhoekers Fries leren en is Bildts taalonderwijs even logisch als aardrijkskunde.”
De gemeente zegt ook ”dat wij meer ’t Frys, Bildts en Franekers brúkken gaan, ôfhanklik is fan ’t doel en de te beraiken doelgroep. Taalbelaid wort oppakt binnen de gemeentlike organisasy. De taalbijeenkomst het opleverd dat d’r ’n taalplatform Waadhoeke komt. De gemeente en de taalorganisasys gaan perioadyk om  tafel met as doel de ontwikkeling fan ’t taalbelaid te stimuleren.” In de loop van volgend jaar volgt een uitvoeringsprogramma.
De Kemmissy Meertalighyd krijgt een bijdrage van € 2.300,- voor ontwikkeling van meertalig lesmateriaal voor de Bildtse basisscholen. Voor het vertalen naar het  Bildts of het schrijven van een nieuw Bildts toneelstuk is € 345,- beschikbaar. Stichting Bildts Aigene ontvangt voor een betaald coördinator en taalactiviteiten in totaal € 21.624,-

Zie ook het artikel: 'Bijna werd de ’wave’ ingezet voor het taalbeleid van gemeente Waadhoeke' .

Bildtse Post