Jan de Vries: ‘Lând fan Taal’

1818-jan-de-vriesMuzikant Jan de Vries skreef lessen spesjaal foor de Bildtse week in talepaviljoen MeM in Luwt ’n nij fersy. ‘Lând fan Taal’ speulde hij der foor ’t eerst. Op syn jareg ôflopene maandeg, leek ’t Jan ’n mooi idee om dut fersy kedo te doen. ’n Mp3 fan ‘Lând fan Taal’ is fergees te  downloaden op syn website, jandevries.org/land_fan_taal/. Hieronder de tekst.

Lând fan taal
Hier in dut Lând fan taal,
draait ’t om ’t leven
Foor soalang’t ’t duurt,
ant in ôns diepste wezen
Ferankerd in ôns hart,
met liefde en met troast
Drage wij ’t út,
an ôns dierb’re kroast
O mij, o mij, die taal die is fan mij
O mij, o mij, die taal die is fan mij

Hier in dut Lând fan taal
fraag’ je niet werom
Hier is alles recht,
ok al klinke woorden krom
Laat de lettergrepen klinke,
de taal fan ach en wee
Swelge en ferdrinke
in ’n literêre see
O mij, o mij, die taal die is fan mij
O mij, o mij, die taal die is fan mij

Hier in dut Lând fan taal
hewwe wij de regels skreven
Hier in dut Lând fan taal
binne woorden om ’t even
Droom nou maar met mij
in dyn aigen woorden
Ferlogen niet dyn akkers
want der bistou geboren
O mij, o mij, die taal die is fan mij
O mij, o mij, die taal die is fan mij

Bildtse Post