’t Bildts in de skynwerpers in taalpaviljoen MeM

1813-taalpaviljoen-mem’It ferskaat fan meartalichheid, dat wolle wy fiere’ - Met ’n fariëerd kultureel programma stapt ’t Bildt(s) ankem sundeg lang in de skynwerpers. In taalpaviljoen MeM het ’t Bildts ’t ’n week lang foor ’t sêgen, en presinteert ’t alles wat de taal te bieden het an de wereld. Bij de organisasy sien se út na de ôftrap die’t Bildts fersorge sil. ”It Biltsk fertsjinnet it om as earste oan bod te kommen.”

Deur Gerard de Jong - Mirjam Vellinga siet sont de start fan de bou fan ’t taalpaviljoen, in de Prînsetún in Luwt, hest elke dâg wel even om de hoek. ”It giet hiel bêst. Der wurdt noch drok oan it paviljoen wurke, mar alles falt op it júste momint te plak.” De projektlaider fan MeM is tegaar met hur kollega’s al maanden in ’t spier om fan Lân fan Taal de soa wînste ’vrijstaat’ te maken. ”De meubels steane deryn, de bar is klear, it terras is oanlein en - net ûnbelangryk - de kofjemasine docht it! MeM is der klear  foar.”
Fuurdoop - MeM, ’t taalpaviljoen dat in de ’taletún’ staat, is ’t kommende halfjaar húskamer, theater en kafé fan die frijstaat. Fan april ant en met oktober sille dartig talen - fan Baskys ant  eeuws, fan Bildts ant Papiamints - hur an de wereld presintere. ’t Bildts fersorgt de fuurdoop: fan ankem sundeg ôf straalt de Bildtse taal in al hur  fasetten in ’t paviljoen. ”It is hiel moai dat it Biltsk de ôftraap fersoarget,” sait Vellinga. ”In lytse taal út Fryslân fertsjinnet it om as earste oan bod te kommen.”
’Meartaliche wrâld’ - Posityf, difers en leegdrumpelig. Met MeM set Kulturele Hoofdstâd fooral in op de freugde en rykdom fan meertalighyd. Vellinga: ”It idee dat in lân mar ien taal hawwe soe kloppet gewoan net. Wy witte dat hjir wol, mar wy wolle dat ek oan de rest fan Nederlân, en fier der bûten, sjen litte. It Nederlânsk is eins net de noarm: de wrâld is meartalich, de measte minsken binne meartalich. Dat grutte ferskaat wolle wy hjir tegearre belibje en fiere. En net allinnich mei minsken fan bûten: wy wolle júst ek de Bilkerts en Friezen hjir sjen dizze wiken!”
Mooie infulling - Vellinga fynt dat Bildts Aigene ’n hele mooie infulling an de week geven het. As ’geheimtip’ noemt se ’t programma fan sundegoverdâg 1 april. ”Dat  programma, mei ferhalen, muzyk en poëzy likent my och sa nijskjirrig. En ik bin ek hiel benijd nei hoe’t de Bilkerts en harren opfolgers, de Achterhoekers (die’t ’t  paviljoen fan 8 ant 15 april betrekke, red.) gearwurkje en der tegearre wat moais fan meitsje, as it stokje op 8 april oerjûn wurdt.” Frijdeg is de opening fan de taletún, met derin ’t taalpaviljoen, in de Prînsetún in Luwt.

 Programma Bildtse week in Taalpaviljoen MeM

’t Programma fan de Bildtse week in Taalpaviljoen MeM, in de Prînsetún te Luwt. Alle aktiviteiten binne fergees te besoeken.
• Saterdeg 31 maart, 10.00 - 12.00 uur: Op en Ut fanút paviljoen MeM, presintasy Douwe Heeringa - Omrop Fryslân, mmf. Ali Bronger, Bauky Luinstra, Gerard de Jong en Hein Jaap Hilarides
• Sundeg 1 april, 15.00 - 17.00 uur: Ferhalen, gedichten en mezyk.
• Maandeg 2 april, 15.00 - 17.00 uur: ’t Talepaviljoen wordt redaksyrúmte foor de Bildtse Post, Gerard de Jong interfjoet besoekers fan ’t paviljoen.
• Dînsdeg 3 april, 15.00 - 17.00 uur: digitale presintasy fan Bildts Aigene en diverse eveneminten, die’t fan ’e seumer op ’t Bildt plakfine sille.
• Woensdeg 4 april, 15.00 - 17.00 uur: Bildts les an kursisten en besoekers, met om 16.00 uur Bildtse gedichten van Willem Riemersma. 20.00 - 22.00 uur: Taalkefee met Fokke Jagersma, Lândfan Taal.
• Donderdeg 5 april, 15.00 - 17.00 uur: Hendrik Elings gaat an ’t skilderen en Hein Jaap Hilarides en Gerard de Jong komme lâns met mooie Bildtse gedichten. 20.00 - 22.00 uur: Utraiking fan ’t eerste eksimplaar út de bundel Poëtic Potatoes fan Potatoes go Wild. 20.30 uur – 22.30 uur: Optreden fan de bekinde Bildtse Feetwarmers, in kombinasy met Jan Nota, de Frise troebadoer.
• Frijdeg 6 april, 15.00 - 17.00 uur: ’Late overdâgsjo’ met gasten út de Bildts kûnst, kultuur en poalityk, deur Gerard de Jong en Hein Jaap Hilarides, met as ’tafelheer’ Klaas Dankert
• Saterdeg 7 april, 12.00 - 14.00 uur: Even Bildts, Radio Eenhoorn: Pé Stienstra en Jan Kerkstra. 15.00 - 17.00 uur Try-Out – Aigen Bildts rippertwaar en fersys út mezyktheater  ’de Kaizerin fan Ouwesyl’, Jolanda Miedema - sang en piano en instrumintale begelaiding fan de SOS-band.
• Sundeg 8 april, 15.00 - 17.00 uur: Hein Jaap Hilarides met Boogie Woogie. Overdracht deur middel fan ’n estafettegedicht aan de Achterhoek. Achterhoeks Kwintet met sang, mezyk en mooie ferhalen.

Bildtse Post