Talea Jansma presinteert nije boek Blauhuus

1809-regina-en-mim-talea-jansma-met-blauhuusOp saterdeg 24 febrewary het Talea Jansma ’t in ’t Bildts skreven boek ’t Blauhuus presinteerd. ’t Eerste eksimplaar worde útraikt an hur dochter Regina Lof- Drijfhout.

De genoadigden konnen na de presintasy in kafee de Oasthoek an de Ouwe-Dyk ’n sinjeerd eksimplaar kope. De novelle speult him ôf in 1968 an de Ouwe-Dyk,  in de Kromte en achter in ’t feld bij de plaats fan Bierma en ’t Blauhuus, der’t ok ’n moln ston. In ’t boek wort ’n Bilkert om ferens met syn ferleden konfronteerd. De  netuur, lokale sport en froegere beroepen worre beskreven. De lezer loopt met de hoofdpersoan fan de Swarte Haan ant ’t Sulvermeer en bij de Ouwe- Dyk lâns en siet in 2005 de feranderings fan doedestiid.
De Bildtse jonge Hain en ’t Amsterdamse maisy Angela worre ferliefd. Baide húshouwings binne d’r op teugen. At Angela hur nocht het fan ’t Bildt gaat se fort om  ’n stúddy an ’n akedemy ’t folgen. At dat misleert nimt ’t leven fan baide jonge mînsen ’n keer. De gefolgen binne groat. De lezer mot soa nou en dan in de tiid  skakele. At de lezer dinkt dat hij ’n beskreven persoan of sitewasy herkint dan sou dat soamaar kinne. Maar de skryfster het alle bestaande persoanen ’n ândere  naam geven en alle foorfallen op ’n ânder plak speule laten. Achterin ’t boek staan ferkaidne faiten over ’t Sulvermeer, Auke’s plaats, de moln, ’t Blauhuus en de  beweuners. ’n List fan Bildtse woorden met Nederlânse fertalings kin de lezer ok fine.
’t Bij ’t boek horende skilderij worde ontbloat deur bepsêgertsy Esther Marit. ’t Skilderij kin besien worre in aTALjEA bij de kûnstneres thús. ’n Ofdruk fan dut  skilderij is brúkt foor de omslag fan de novelle. Op de achterkant staat ’n gedicht met de titel ’t Bildt. Ok derbij hoorde ’n blau skilderij dat Esther Marit ontbloat het. ’t Blauhuus wort in aigen beheer útgeven en is drukt bij Brandsma Offset út Forwert.
De novelle is ok te bestellen fia bol.com. De oplage fan ’t boek ’t Blauhuus is beperkt. De ferkooppunten binne fan 1 maart 2018 ôf: ’t Blommeskuurtsy in St.- Jabik; ’t Winkeltsy in St.-Anne; Aerden Plaats op Ouwe-Syl.

Bildtse Post