Arjen H. Dijkstra: syn levensferhaal en gedichten kompleet

1740-arjen-h-dijkstraAt d’r foor ’t eerst ’n Bildts boek útkomt over ’t leven fan ’n Bildtse dichter, dan mot ’t wel ’n heel besondere dichter weze. Nou, dat is ok soa, want Arjen H. Dijkstra (1931- 2016) het ’n  prot gedichten in ’t Bildts skreven en feul Bilkerts krije der ‘n goed sin fan, maar an ‘e ândere kant kinne gedichten fan Dijkstra mînsen tot groate troast weze in moeilike tiden.

In 2016 is d’r ’n werkgroep insteld met as doel ’n boek over Dijkstra út te bringen. Naast syn levensferhaal komme in ‘t boek ok alle gedichten te staan die’t hij ooit skreven het. En ’n jaar later is ’t soa feer: ’t boek is klaar en het de titel ‘Worre Weze Weest’ metkregen.
Fansels hoort der ‘n boekpresintasy bij. Dut sil plakfine in dorpssintrum ‘Ons Huis’ op sundeg 29 oktober a.k. en begint om 16.00 uur. En soa’t ’t hoort op ‘n presintasy sil ’t eerste eksemplaar anboaden worre. Elkeneen is fansels fan harte welkom om hierbij anwezig te wezen.
Dus set ’t alfast in jim aginda at jim fan doel binne om d’r hine te gaan. ’t Boek is op deuze dâg, maar ok derna te koop foor € 25,00 bij de bekinde ferkoopplakken (bibliotheek, Geke Postma op Kade 17 en Primera). In ‘e groate saal staan die sundeg dissys der’t jim ’t boek kope kinne.
Maar at jim ‘t nag foor die sundeg bestelle, dan kost ’t boek in plak fan € 25,00 maar € 20,00. Stuur dan ’n berichy na info@bildtsaigene.

Bildts Aigene

Bildtse Post