Drie Morgen: de beleving fan wat d’r ’n heel jaar lang op Bildtlând út ’e weeg set wort

’n Boereplaats, ’n gesin, twee jonges en ’n maisy, elk met ’n aigen doel in ’t leven, maar niet fan ok boer worre. Offens froeg fan bêd ôf. Wat mot d’r in ’e grônd, wat wort dut jaar ’t gemaak. Irpellând, sorgen, pinekop. Minder boeren, ’n paar boeren met ’n prot lând. Metgaan in ’e tiid, swaarder ark, groatere loadsen, nije mesines. ’t Worde as aktiviteit tidens de Aardappelweken met de útfoering fan Drie Morgen omset in theater, beleving en mezyk in de groate irpelloads fan Gerlof Rienks an ’e Kouweweg onder St.-Jabik.

1228-theater-drie-morgen-tijdens-aardappelwekenDeur Leendert Ferwerda - Met tussentiids ’n koier deur de wait en bij garst en irpellând lâns met nou ’t wiidse Bildtse lândskap as unyk dekôr.’t Worde (frijdeg) ’n aven fan beleving die’t je, sonder die in woorden toe te fertrouwen an ’t metkregen pepier, met St.- Jabik onder hândberaik, in ’n groate skaal lêge konnen. ’t Worde met de loads en mesines as begin en eandpunt en as unyk theater ’n slaagde beleving fan wat d’r ’t hele jaar deur op ’t Bildt út ’e weeg set wort. Om d’r met foor te sorgen dat ’de wereld’ te eten het.
At de irpels op je etensbôrd lêge dinke je d’r niet an wat d’r allegaar an foorôf gaan is om se út de pan opskeppe te kinnen. Wij siene de kissys met poatgoed op ’t boerehiem staan, oge later over de hest rechte rûgen,  sien de bloei in ’t lof en hore ant avens laat dat de irpels fan ’t lând haald worre. At je driehoog in ’n groate stâd weune ontgaat ’t je allegaar. En wij wete ok niet presys wat d’r achter skuurdeuren ’t hele jaar deur gebeurt om over de hele wereld konsuminten ’n goed en lekker produkt koopklaar te  presinteren.
Dit artikel heeft een vervolg in de Bildtse Post van 11 juli op pagina 7

Bij de foto: De besoekers koiere in ’t tweede part fan ’Drie Morgen’ deur ’n Bildts irpelfeld. (foto: Geja Kuiken)

Bildtse Post