Groep 3

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaDe dochter sit sont ’n paar weken in groep drie. D’r komme ’n prot nije dingen op hur en hur klasgenoatsys ôf. Se sitten an tafeltsys, motte rekene, skrive en leze. Een keer in de twee  weken hewwe se ’n uur swimles en alle weken gimmestyk. En d’r is feul minder tiid om te speulen in de bouhoek of de poppehoek

Beelden fan doe en nou

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Ok al is de hêst nou offisjeel begonnen, alle dagen kinne wij nag geniete fan ‘t heerlijke naseumerweer. In de folksmônd wort dut ‘oudwiveseumer’ noemd. En al ferfele ôns die mooie dagen nag lang niet, de netuur gaat syn aigen gang.

‘n Fekânsy met ’t fee d’r op toe

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaOane en Gryt hadden och soa’n sin an hur fekânsy op de Azoren in Portugal. Se hadden ‘t de lêste tiid arig drok had en wouwen wel even wat âns en lekker bekomme. De eerste dâg, doe’t se der ankwammen, rook ‘t in hur appartemint niet soa fris.

De Prúlhoek

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Eand jaren sestig worde de Middelweg fan St.-Anne ant ’e Stienser Hogedyk anpakt en soks waar norig. Komfortabel rijen waar súvver onmooglik deur de kúllen en gaten en die waren met nander ferweven deur ’n web fan barsten in ’t asfalt. De dyk waar teninnen.

’Stugge Friezen’

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaOp ‘n dâg in ‘t begin fan de seumerfekânsy staan d’r op ‘n parkeerterrain tunover ‘n bakkerij twee fytsers, die’t drok met een fan de fytsen doende binne. Even later komme se de winkel in met de fraag, at se hur hannen ok even wasse kinne. Dat kin.

Nachtbeedler

bildtspraakfoto-simi-sevensterWat is dàt!? ’n Heel freemd geluud maakt mij wakker. Ik lêg inenen klaarwakker. Dan hoor ik ’t opnij. ’t Is flakbij, maar niet in de slaapkamer. ’t Komt fan búttenen. ’De deur staat open!’ skiet deur mij hine. Wel blikskaters, dàt kin niet.

Onthouwe

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2’n Hutsy leden mocht ik helpe bij ’n projekt (soa noeme se dat op ’t heden ) fan groep 8 fan de OBS “De lytse terp” in Minnertsga. ’t Projekt hytte “Landelijk veranderlijk” en gong over de geskidenis fan Minnertsga en syn omgeving. Ik hew der ’n paar prachtige skoften an beleefd.

’n Fors bakky thee

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaBij ’n bepaald soort thee sit tunworig ’n fraag an ’t theepúdsy. Dat wil ik altyd even besien. Fandaag lees ik: wat bringt ’n glimpy op dyn gesicht? Meteen dink ik an ‘t eten fan de forige aven. De jongste seun fan seuven sit naast mij bij de tafel en begint soamaar te gychelen, dan begint hij te grinniken en dan krijt hij sels de hik fan ’t lachen.

‘n Hêstige seumer

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2‘t Ofwisselende weer fan deuze seumer is wat je noeme niet echt fekânsyweer. Nou en dan slaan dikke druppen tun de rútten en na ’n stiif kertier is de boi al weer over en skynt de son weer. ‘t Maakt dat je niet sonder regenkleren en ‘n paraplú fan huus kinne. ‘t Is dat alles derna d’r weer fris en skoan bij staat.

Kleuterskoal

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013We sitte op ’t stoit weer in ’e sloppe tiid. Ik hè deuze week niet feul anloop fan mînsen die’t sneupe wille in ’t argyf (behalve dan de femily Bijmers út ’e staat Washington). Dus hew ik tiid genog om wat âns te doen, befoorbeeld om bij de gemeente ’t Bildt deponeerde argiven te beskriven.

Bildtse Post