Verplaatst...

De columns 'Bildtspraak' tot 1 augustus 2016 zijn verplaatst naar het archief.

Flústerend lústere

bildtspraakfoto-aldert-cuperusSuus, ônze Seeuws-Flaamse fryndin is trots op hur Seeuws- Flaamse streektaal. Ofwisselend wort in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC)’n stikky in een fan de streektalen  publiseerd. De streektalen in Seeland ferskille fannander.

’n Wêrme Does

bildtspraakfoto-simi-sevenster’Is dat lichy altyd oranje of sien ik dat nou foor `t eerst?’, froeg ik mij ôf. Wij hewwe in de bijkeuken ’n frieskist staan en der brândt’n oranje lichy op. Waar dat nou âns as âns of hoorde dat nou soa. ’Ja’, saai Anton, ’dat hew ik mij ok al ôffroegen’.

Sêge

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Op dut stoit is ’t niet maklik om ’t gefoel weer werom te halen. Dat is maar goed ok. Ik sat in ’n ’femilykamer’ bij de intensive care ôfdeling fan ’t MCL. Doe’t die offens de tillefoan gong, wist ik al hoe laat ’t waar. Ons mim waar al faker flink syk weest, en een keer heel dicht bij de doad.

Sundereklaas

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringa’Mim, ik mot met een prate over ’t gehaim fan Sundereklaas’, saai de negenjarige seun fan’t seumer dramatys. ’Mâg ik ’t an myn broertsy fertelle?’ Ik prees him dat hij dut eerst even  beprate wou en froeg him ’t rustig út te lêgen an syn anderhalf jaar jongere broertsy.

De klok weer achterút

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaDe klok mot in ’t lêste weekeand fan oktober weer ’n uur achterút set worre. De meeste mînsen hewwe der dan een of twee dagen last fan, maar dan winne je d’r ok wel weer an. Kines hewwe d’r over ’t algemeen langer last fan.

Fygra

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013”Ja, ik wil wel wat sêge, maar d’r wort mij niks froegen,” saai Binny de Bilkert doe’t se ’m froegen at-y wat te sêgen had. ’t Waar donderdegoffen, ’n uur of elf. D’r fiel ’n lange stilte. In ’t huus fan ’e overbuurman ston bij ’t sijrútsy naast ’n noflike leesstoel ’n taffeltsy met derop ’t lêste boek fan perfesser Froonakker.

Gyn sinten meer út ’e muur?

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaDat je ’t soms raar beleve kinne, blykt wel út ’t folgende gefal. Dat je der dan ok de hele dâg nag lôl om hewwe kinne, is dan mooi metnommen. At je tillefizy sien dan is ’t meestal allegaar ellinde en je worre der beslist niet fleurig fan.

Krusen-inlegen

bildtspraakfoto-simi-sevensterWij maakten met de ’Henrik Ibsen’, de rondfaartboat fan Dalen, ’n lange tocht over ’n kilometers breed kanaal in Noorwegen. Froeg in ’e offen had ôns gastheer Tore ôns in Dalen brocht. Hij  sou ôns om halfseuven avens der weer oppikke. ’t Waar frissys foor op de boat.

Nije (ferkeers) diken

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2D’r is de leste jaren nagal wat feranderd an de diken, die’t naar en fan ’t Bildt gaan. At je fan St.-Anne na Froubuurt rije fâlt drekt de rotonde bij ’t inrijen fan Froubuurt op, die’t prachtig beplant is en fast en seker ’n pronky weze sil at alles in folle bloei staat.

Bildtse Post