Gyn sinten meer út ’e muur?

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaDat je ’t soms raar beleve kinne, blykt wel út ’t folgende gefal. Dat je der dan ok de hele dâg nag lôl om hewwe kinne, is dan mooi metnommen. At je tillefizy sien dan is ’t meestal allegaar ellinde en je worre der beslist niet fleurig fan.

Krusen-inlegen

bildtspraakfoto-simi-sevensterWij maakten met de ’Henrik Ibsen’, de rondfaartboat fan Dalen, ’n lange tocht over ’n kilometers breed kanaal in Noorwegen. Froeg in ’e offen had ôns gastheer Tore ôns in Dalen brocht. Hij  sou ôns om halfseuven avens der weer oppikke. ’t Waar frissys foor op de boat.

Nije (ferkeers) diken

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2D’r is de leste jaren nagal wat feranderd an de diken, die’t naar en fan ’t Bildt gaan. At je fan St.-Anne na Froubuurt rije fâlt drekt de rotonde bij ’t inrijen fan Froubuurt op, die’t prachtig beplant is en fast en seker ’n pronky weze sil at alles in folle bloei staat.

Groep 3

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaDe dochter sit sont ’n paar weken in groep drie. D’r komme ’n prot nije dingen op hur en hur klasgenoatsys ôf. Se sitten an tafeltsys, motte rekene, skrive en leze. Een keer in de twee  weken hewwe se ’n uur swimles en alle weken gimmestyk. En d’r is feul minder tiid om te speulen in de bouhoek of de poppehoek

Beelden fan doe en nou

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Ok al is de hêst nou offisjeel begonnen, alle dagen kinne wij nag geniete fan ‘t heerlijke naseumerweer. In de folksmônd wort dut ‘oudwiveseumer’ noemd. En al ferfele ôns die mooie dagen nag lang niet, de netuur gaat syn aigen gang.

‘n Fekânsy met ’t fee d’r op toe

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaOane en Gryt hadden och soa’n sin an hur fekânsy op de Azoren in Portugal. Se hadden ‘t de lêste tiid arig drok had en wouwen wel even wat âns en lekker bekomme. De eerste dâg, doe’t se der ankwammen, rook ‘t in hur appartemint niet soa fris.

De Prúlhoek

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Eand jaren sestig worde de Middelweg fan St.-Anne ant ’e Stienser Hogedyk anpakt en soks waar norig. Komfortabel rijen waar súvver onmooglik deur de kúllen en gaten en die waren met nander ferweven deur ’n web fan barsten in ’t asfalt. De dyk waar teninnen.

’Stugge Friezen’

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaOp ‘n dâg in ‘t begin fan de seumerfekânsy staan d’r op ‘n parkeerterrain tunover ‘n bakkerij twee fytsers, die’t drok met een fan de fytsen doende binne. Even later komme se de winkel in met de fraag, at se hur hannen ok even wasse kinne. Dat kin.

Nachtbeedler

bildtspraakfoto-simi-sevensterWat is dàt!? ’n Heel freemd geluud maakt mij wakker. Ik lêg inenen klaarwakker. Dan hoor ik ’t opnij. ’t Is flakbij, maar niet in de slaapkamer. ’t Komt fan búttenen. ’De deur staat open!’ skiet deur mij hine. Wel blikskaters, dàt kin niet.

Onthouwe

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2’n Hutsy leden mocht ik helpe bij ’n projekt (soa noeme se dat op ’t heden ) fan groep 8 fan de OBS “De lytse terp” in Minnertsga. ’t Projekt hytte “Landelijk veranderlijk” en gong over de geskidenis fan Minnertsga en syn omgeving. Ik hew der ’n paar prachtige skoften an beleefd.

Bildtse Post