Freemde akkefytsys

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaAt je haastig de jas antrekke sille en de foering is wat rúm, dan wil ’t faak mis gaan. Dat overkomt wel meer. Sytske sou op ’n overdâg, doe’t se as frijwilliger in Ons Huis waar, gau even een út de Beuckelaer ophale en ja, de foering d’r tussen. Nou eerst maar die persoan ophale.

Bussjeffeur

bildtspraakfoto-simi-sevensterDe hele offen had ik stil sitten. Doende met de kompjoeter. Kouwe foeten kregen. Na ’t wêrm eten, docht ik:‘ Nou eerst maar ’n stikky lope.’

Bildts in soasjale media

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Ik hew fan de kines ’n bústillefoan op ‘e jareg kregen. Ik had wel ’n bústillefoan, maar dat waar soa’n klainen- een die’t je open klappe motte en der’t je met belle kinne en opbeld worre kinne.

Tradisys

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringa’t Is foorjaarsfekânsy.Bútten mizert ’t, de lucht is griis en de wyn gúlt om ’t huus. De kines sitte bij de tafel. Ik staan met de rûg na hur toe en snij wat fruit op ’t ânrecht. ’Sille wy aansen wat leuks doen?’ Gyn reaksy. ’Meskien kinne wy ergens na toe gaan?’ fraag ik deur. Nag altyd gyn reaksy.

Rúnnetekens

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Lang leden formden de Friezen ’t groatste folk fan ’t beweunde gebied fan heel noordwest Europa. Fan de geskidenis fan deuze Frise stam en hur oorsprong is heel wainig bekind. De eerst optekende geskriften worre krekt bekind, nadat de Romeinen dut gebied in trokken.

Failig

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Een fan de groate foordelen fan ’n akademise baan: soa nou en dan ’n mooi raisy. Dut keer bringt ’n konferînsy my in Chicago. ’t Is tien dagen na de inaugurasy fan Trump en faak frage se mij: hoe sou ’t der weze?

Wij bin’ een

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Wij, kliere anderen. Wij, worre klierd deur anderen. Wij, binne frôly, Wij, binne mânly. Wij, hè de bek altyd open. Wij, binne kalm as ’n pônd meel. Wij, helpe der’t wij kinne. Wij, kike d’ andere kant út. Wij, fertelle de waarhyd.

Na Dútsland

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaGryt en ’e seun gongen ’n paar dagen na Dútsland om hur dochter en suster Sjoerdsy met de feerdere femily der op te soeken. De rais ferliep flot. De eerste stop waar ’n lekker bakky koffy, dat se metnommen hadden fan huus en de tweede stop hadden se maar wat wêrm eten had in ’n gelegenhyd an ’e groate dyk. Dan hoefde de femily, at se te plak waren, gyn wêrm eten meer foor hur te fersorgen.

Mazzel

bildtspraakfoto-simi-sevensterIk liep deur ’t M.C.L. en in de wachtrúmte fan de uroloog sâg ik inenen ’n goeie fryndin fan mij sitten. ’Marjory, wat doestou hier?! Ik wist niet dat dij wat mekeerde.’ Se lachte en saai: ’Ik bin hier met myn buurman, hij het last fan ’t water, rijt sels gyn auto en froeg at ik hier even met him hine wou.’

Licht foorhuus

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Wij weune met ’n soad nocht op de hoek fan de Wieringerstraat en de Westfrisestraat in St.-Anne. ‘n Daalders plakky. Achterhuus frij útsicht ant Froubuurt toe. Ok foorhuus frij útsicht, krekt niet teugenover ’t ferlingde fan de Wieringerstraat, soadat wij gyn last hewwe fan de autolampen die’t bij ôns de bocht om gaan. Foorhuus is ’t altyd licht.

Bildtse Post