Sorg

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3In myn absolút favorite koffysaky in Utrecht foltrekt ’m ’n bloedstollend tafreel. ’t Maisy is instrueerd dat se mij, de klant, frage mâg welk koeky ik bij myn koffy hewwe wil. Derna is hur de tang geven wermet de koekys pakt worre kinne. Nou prebeert se dermet myn butterkoeky út de folle pot te pakken.

Foorjaar

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Sachys slúpt de wyn deur ’t groen fan de winterwait. Barende golven bewege as ’n rimpeling op ’n groene see fan de opgroeiende wait. Feugels kwinkelere luudkeels, op soek naar ’n partner; kom! kom!, sien mij. Maar foorlopig wort ’t onderkommen ôfkeurd deur de soekende koalmezeparen.

Slim?

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Ik had in maart twee broers bij mij op ’t gemeentehuus. Sij hite Slim en hè froeger in Froubuurt weund. Tegaar binne se op soek na hur wuttels en die sitte och soa diep in ’e Bildtse klaai. Maar met wat graafen spitwerk kinne wy se bloatlêge.

Freemde akkefytsys

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaAt je haastig de jas antrekke sille en de foering is wat rúm, dan wil ’t faak mis gaan. Dat overkomt wel meer. Sytske sou op ’n overdâg, doe’t se as frijwilliger in Ons Huis waar, gau even een út de Beuckelaer ophale en ja, de foering d’r tussen. Nou eerst maar die persoan ophale.

Bussjeffeur

bildtspraakfoto-simi-sevensterDe hele offen had ik stil sitten. Doende met de kompjoeter. Kouwe foeten kregen. Na ’t wêrm eten, docht ik:‘ Nou eerst maar ’n stikky lope.’

Bildts in soasjale media

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Ik hew fan de kines ’n bústillefoan op ‘e jareg kregen. Ik had wel ’n bústillefoan, maar dat waar soa’n klainen- een die’t je open klappe motte en der’t je met belle kinne en opbeld worre kinne.

Tradisys

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringa’t Is foorjaarsfekânsy.Bútten mizert ’t, de lucht is griis en de wyn gúlt om ’t huus. De kines sitte bij de tafel. Ik staan met de rûg na hur toe en snij wat fruit op ’t ânrecht. ’Sille wy aansen wat leuks doen?’ Gyn reaksy. ’Meskien kinne wy ergens na toe gaan?’ fraag ik deur. Nag altyd gyn reaksy.

Rúnnetekens

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Lang leden formden de Friezen ’t groatste folk fan ’t beweunde gebied fan heel noordwest Europa. Fan de geskidenis fan deuze Frise stam en hur oorsprong is heel wainig bekind. De eerst optekende geskriften worre krekt bekind, nadat de Romeinen dut gebied in trokken.

Failig

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Een fan de groate foordelen fan ’n akademise baan: soa nou en dan ’n mooi raisy. Dut keer bringt ’n konferînsy my in Chicago. ’t Is tien dagen na de inaugurasy fan Trump en faak frage se mij: hoe sou ’t der weze?

Wij bin’ een

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Wij, kliere anderen. Wij, worre klierd deur anderen. Wij, binne frôly, Wij, binne mânly. Wij, hè de bek altyd open. Wij, binne kalm as ’n pônd meel. Wij, helpe der’t wij kinne. Wij, kike d’ andere kant út. Wij, fertelle de waarhyd.

Bildtse Post