Luchtfytser

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2’t Is nag froeg in ’e offen at ik de roep fan de koekoek deur de stille sundegoffen klinken hoor. ’t Maakt mij gelukkig, want ’t is al weer jaren leden dat ik syn echo over de felden hoorde.

Foornimmens

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Wat wij ’t liefst doen dat is ’t maklikst. Dos? Gaat ’t maklik, dan is ’t prettig. De tiidskriften staan d’r fol met: terms as ’flow’ en soa. Sporters sêge ’t ok: se sitte in ’n ’flow’ of in de ’zone’.  Dan gaat alles goed, dan wort ’t moeilike maklik. Nag ’n ândere benaming foor ’t hoogste geluk: in ’t momint leve. Allegaar waar fansels.

Schaaf in duplo

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Op ’t stoit komt hest elke week ’n man út Beetgum bij mij op ’t werk del om fan alles en nag wat út te soeken over syn femily. Hij hyt Sjoerd Schaaf. Hij is gyn femily fan Sjoerd Schaaf út St.-  Anne die’t lessen overleden is.

Is rechts nou rechts of is rechts links

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaWat ’n prot mînsen wel ’s overkomt is, dat se op ’n momint niet wete wat links of rechts is. At je der niet op klaar binne, kin dat groate hilariteit, maar ok gefaarlike mominten, geve. Sommige leden fan de gimmestykploeg fan de SWO hadden moeite met links en rechts op ’n offen. D’r is heel wat ôflacht.

Kedootsy

bildtspraakfoto-simi-sevenster’n Skriven fan Gemeente het Bildt. ’t Sâg d’r offisjeel út. ’n Anmaning? Ik had de gemeentebelastings krek soa feranderd, dat ’t allegaar automatys inkasseerd worre kon, docht ik. Maar meskien ferkeerd deen? ’t Sou soamaar kinne n’twaar. Dus ik saai teugen Anton: ’Wille se meer geld hewwe?’ Ik deed ’t slúffy open.

Licht foor huus (2)

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Op 25 jannewary skreef ik op dut plak, dat de lanteern bij ôns foor huus stikken waar en dat ’t armatuur an ’n dunne draad boven in de paal bongelde. Ik fon dat gefaarlik en hew  de plisy op nijjaarsdâg op de hoogte brocht fan de gefaarlike sitewasy. De eerste drie dagen fan ’t nije jaar is d’r ok allegaar aksy weest bij en met de paal.

Digitaal

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaDe dochter fan ses jaar komt gúllend fan bêd ôf. ’Mim, at ik niet bij mim bin, dan mis ik mim soa.’ Heel skattig en plúmstrikend fansels, maar se kin moeilik de hele dâg in myn broeksbús deurbringe. Wij gane op soek naar ’n oplossing.

Sorg

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3In myn absolút favorite koffysaky in Utrecht foltrekt ’m ’n bloedstollend tafreel. ’t Maisy is instrueerd dat se mij, de klant, frage mâg welk koeky ik bij myn koffy hewwe wil. Derna is hur de tang geven wermet de koekys pakt worre kinne. Nou prebeert se dermet myn butterkoeky út de folle pot te pakken.

Foorjaar

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Sachys slúpt de wyn deur ’t groen fan de winterwait. Barende golven bewege as ’n rimpeling op ’n groene see fan de opgroeiende wait. Feugels kwinkelere luudkeels, op soek naar ’n partner; kom! kom!, sien mij. Maar foorlopig wort ’t onderkommen ôfkeurd deur de soekende koalmezeparen.

Slim?

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Ik had in maart twee broers bij mij op ’t gemeentehuus. Sij hite Slim en hè froeger in Froubuurt weund. Tegaar binne se op soek na hur wuttels en die sitte och soa diep in ’e Bildtse klaai. Maar met wat graafen spitwerk kinne wy se bloatlêge.

Bildtse Post