Rúnnetekens

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Lang leden formden de Friezen ’t groatste folk fan ’t beweunde gebied fan heel noordwest Europa. Fan de geskidenis fan deuze Frise stam en hur oorsprong is heel wainig bekind. De eerst optekende geskriften worre krekt bekind, nadat de Romeinen dut gebied in trokken.

Failig

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3Een fan de groate foordelen fan ’n akademise baan: soa nou en dan ’n mooi raisy. Dut keer bringt ’n konferînsy my in Chicago. ’t Is tien dagen na de inaugurasy fan Trump en faak frage se mij: hoe sou ’t der weze?

Wij bin’ een

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Wij, kliere anderen. Wij, worre klierd deur anderen. Wij, binne frôly, Wij, binne mânly. Wij, hè de bek altyd open. Wij, binne kalm as ’n pônd meel. Wij, helpe der’t wij kinne. Wij, kike d’ andere kant út. Wij, fertelle de waarhyd.

Na Dútsland

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaGryt en ’e seun gongen ’n paar dagen na Dútsland om hur dochter en suster Sjoerdsy met de feerdere femily der op te soeken. De rais ferliep flot. De eerste stop waar ’n lekker bakky koffy, dat se metnommen hadden fan huus en de tweede stop hadden se maar wat wêrm eten had in ’n gelegenhyd an ’e groate dyk. Dan hoefde de femily, at se te plak waren, gyn wêrm eten meer foor hur te fersorgen.

Mazzel

bildtspraakfoto-simi-sevensterIk liep deur ’t M.C.L. en in de wachtrúmte fan de uroloog sâg ik inenen ’n goeie fryndin fan mij sitten. ’Marjory, wat doestou hier?! Ik wist niet dat dij wat mekeerde.’ Se lachte en saai: ’Ik bin hier met myn buurman, hij het last fan ’t water, rijt sels gyn auto en froeg at ik hier even met him hine wou.’

Licht foorhuus

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Wij weune met ’n soad nocht op de hoek fan de Wieringerstraat en de Westfrisestraat in St.-Anne. ‘n Daalders plakky. Achterhuus frij útsicht ant Froubuurt toe. Ok foorhuus frij útsicht, krekt niet teugenover ’t ferlingde fan de Wieringerstraat, soadat wij gyn last hewwe fan de autolampen die’t bij ôns de bocht om gaan. Foorhuus is ’t altyd licht.

Gedicht

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringa’Mim, ik mâg ’n gedichy foorleze in de kerk’, fertelde ôns dochter trots doe’t se út skoal kwam. Op de leste dâg foor de fekânsy is d’r elk jaar ’n kerstfiering in de kerk. ’n Tal kines út groep drie mâg ’n gedicht foorleze. ’Is ’t dat gedichy?’, fraag ik hur. ’Ni, ik hew sels ’n gedichy skreven en dát mâg ik foorleze fan juf.’

Fan Oud na Nij

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Omgeven deur dizige dagen skoven wij ’t ouwe jaar út en ’t nije jaar in. De korte, donkere dagen ferdústerden ôns hele omgeving derdeur nag meer en gefoelsmatig waar ’t koud tot op ’t bot! Feul kouwer temînsen as bij mooi friezend winterweer, ok al is ’t soms feer ônder nul.

Minent en dinent

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013We staan met ’e toanen krekt over ’e drumpel fan ’n nij jaar en kike foorút. Wat sil 2017 ôns bringe? Wat het ’t nije jaar foor ôns in petto? Dat weet gyneen. Ja, ’t is foor ’t Bildt ’t lêste jaar  as gemeente, soks is wis, maar wat saken as gesôndens en geluk angaat, taste wy in ’t dúster.

Verplaatst...

De columns 'Bildtspraak' tot 1 augustus 2016 zijn verplaatst naar het archief.

Bildtse Post