Sproky

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaD’r waar ’s ’n prîns, die’t op soek gong naar ’n slapende prinses. Dat waar ’t begin fan ’t sproky, der’t ôns dochter met de klas dut jaar na toe mocht. En ik mocht met. De saal sat fol met kines in de leeftyd fan ses tot twaalf jaar en an ’t geluud, dat se produseerden, konnen je hore dat se d’r sin an hadden.

Verplaatst...

De columns 'Bildtspraak' tot 1 mei 2017 zijn verplaatst naar het archief.

Syk

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013’t Nije jaar begon met mij half: ’n depressy met angstboien en andere swarte luchten feranderde ôns huus in ’n kluus en at ik ’t nou arig fyn of niet, ik bin sont 2  jannewary myn aigen sleutelbewaarder. Slaappiltsys souwen meer rust geve kinne. Die kon ik dînsdeg ophale.

Der gaat-y dan

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Aldereerst foor alle lezers: Feul Hail en segen in ’t nije jaar. Dut is de eerste Bildtspraak dut nije jaar. De eerste Bildtspraak, dat d’r gyn gemeente ’t Bildt meer  bestaat. ’n Freemd gefoel, dat de gemeente ’t Bildt d’r niet meer is.

Aigen risiko

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3’n Hut leden ston in ’e NRC ’n mooi artikel over hoe’t maisys hur tunworig klede (Nathalie Wouters, ”Super origineel in je skinny jeans,” NRC Handelsblad, 8 septimber, 2017). Tinermaisys fan fandaag likene hyltyd meer op nander.

’n Wyndrige hoek

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2De halffergane blâden binne ’n speulbâl in de harde wyn. Al draaiende blive se op ’n stil plak, út de wyn, lêgen. ’n Beskaiden glimpy sonlicht skynt offens en  avens deur ’n klaine opening fan de donkere, boiïge wolken over ’t lând.

Hoe laat at ’t is

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Plok ’n wizer
fan ’e tiidloaze klok
en wiis na de plaat

Anbieding

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaDiskriminasy roept faak heel wat ergewasy op at dut onderwerpter sprake komt. Ok dut jaar komt Swarte Pyt weer ’n prot in ’t nijs. En ok in ândere geledings het  men ’t faak over diskrimineren.

’n Overdâg te faren

 

bildtspraakfoto-simi-sevensterWij sille fort. Te faren fan Franeker na Hitsum. Noad om ’n jareg met te fieren. ’t Is niet echt faarweer. Gyn son, an de kouwe kant en wynderig. D’r kin ok  soamaar ’n spatsy regen komme. Wij motte om drie uur in Franeker weze bij de Stadsherberg.

Frijdeg de 13e ’n ongeluksdâg?

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Foor ferskaidne mînsen is ’t ’n dag, der’t se dochs wel even bij stilstaan. Sou d’r frijdeg de 13e wat goed fout gaan kinne? Wer komt dut bijgeloof weg en is ’t waar dat ’t ’n ongeluksdâg is?  Waarskynlik het ’t bijgeloof ’n religieuze achtergrônd. Bij ’t leste avenmaal satten d’r 13 mînsen om de tafel (Jezus en 12 disipels).

Meer artikelen...

  1. Flais
  2. Weest
  3. Skerm
Bildtse Post