Kedootsy

bildtspraakfoto-simi-sevenster’n Skriven fan Gemeente het Bildt. ’t Sâg d’r offisjeel út. ’n Anmaning? Ik had de gemeentebelastings krek soa feranderd, dat ’t allegaar automatys inkasseerd worre kon, docht ik. Maar meskien ferkeerd deen? ’t Sou soamaar kinne n’twaar. Dus ik saai teugen Anton: ’Wille se meer geld hewwe?’ Ik deed ’t slúffy open.

Licht foor huus (2)

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Op 25 jannewary skreef ik op dut plak, dat de lanteern bij ôns foor huus stikken waar en dat ’t armatuur an ’n dunne draad boven in de paal bongelde. Ik fon dat gefaarlik en hew  de plisy op nijjaarsdâg op de hoogte brocht fan de gefaarlike sitewasy. De eerste drie dagen fan ’t nije jaar is d’r ok allegaar aksy weest bij en met de paal.

Digitaal

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringaDe dochter fan ses jaar komt gúllend fan bêd ôf. ’Mim, at ik niet bij mim bin, dan mis ik mim soa.’ Heel skattig en plúmstrikend fansels, maar se kin moeilik de hele dâg in myn broeksbús deurbringe. Wij gane op soek naar ’n oplossing.

Sorg

bildtspraakfoto-johan-de-jong-3In myn absolút favorite koffysaky in Utrecht foltrekt ’m ’n bloedstollend tafreel. ’t Maisy is instrueerd dat se mij, de klant, frage mâg welk koeky ik bij myn koffy hewwe wil. Derna is hur de tang geven wermet de koekys pakt worre kinne. Nou prebeert se dermet myn butterkoeky út de folle pot te pakken.

Foorjaar

bildtspraakfoto-janne-kuiken-2Sachys slúpt de wyn deur ’t groen fan de winterwait. Barende golven bewege as ’n rimpeling op ’n groene see fan de opgroeiende wait. Feugels kwinkelere luudkeels, op soek naar ’n partner; kom! kom!, sien mij. Maar foorlopig wort ’t onderkommen ôfkeurd deur de soekende koalmezeparen.

Slim?

bildtspraakfoto-douwe-swart-2 2013Ik had in maart twee broers bij mij op ’t gemeentehuus. Sij hite Slim en hè froeger in Froubuurt weund. Tegaar binne se op soek na hur wuttels en die sitte och soa diep in ’e Bildtse klaai. Maar met wat graafen spitwerk kinne wy se bloatlêge.

Freemde akkefytsys

bildtspraakfoto-geartsje-wijmengaAt je haastig de jas antrekke sille en de foering is wat rúm, dan wil ’t faak mis gaan. Dat overkomt wel meer. Sytske sou op ’n overdâg, doe’t se as frijwilliger in Ons Huis waar, gau even een út de Beuckelaer ophale en ja, de foering d’r tussen. Nou eerst maar die persoan ophale.

Bussjeffeur

bildtspraakfoto-simi-sevensterDe hele offen had ik stil sitten. Doende met de kompjoeter. Kouwe foeten kregen. Na ’t wêrm eten, docht ik:‘ Nou eerst maar ’n stikky lope.’

Bildts in soasjale media

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Ik hew fan de kines ’n bústillefoan op ‘e jareg kregen. Ik had wel ’n bústillefoan, maar dat waar soa’n klainen- een die’t je open klappe motte en der’t je met belle kinne en opbeld worre kinne.

Tradisys

bildtspraakfoto-roosmarijn-andringa’t Is foorjaarsfekânsy.Bútten mizert ’t, de lucht is griis en de wyn gúlt om ’t huus. De kines sitte bij de tafel. Ik staan met de rûg na hur toe en snij wat fruit op ’t ânrecht. ’Sille wy aansen wat leuks doen?’ Gyn reaksy. ’Meskien kinne wy ergens na toe gaan?’ fraag ik deur. Nag altyd gyn reaksy.

Bildtse Post