Bussjeffeur

bildtspraakfoto-simi-sevensterDe hele offen had ik stil sitten. Doende met de kompjoeter. Kouwe foeten kregen. Na ’t wêrm eten, docht ik:‘ Nou eerst maar ’n stikky lope.’

De bepsêger in Wier waar jarig, dus der kon ik mooi hine lope. Fijf kilometer, ’n uurtsy lopen. Na drie kilometer waren myn foeten wêrm en bij Mooie Paal docht ik:’t Leste eandsy kin ik ainliks ok wel even met de bus. Ik hoegde maar fijf menútten te wachten en der waar-y al. ’n Mooi nije bus en behalve de sjeffeur sat d’r gyneen in. Ik gong op ’t eerste banky sitten en de sjeffeur wou wel ’n pypfol prate. ‘Ik bin wat an ’e froege kant, maar ja, ’t hele eand fan Pitersbierum ôf hew ik nooit hoeden te stoppen. En sonder ‘t in-en útstappen fan mînsen binne je al gau wat an ’e froege kant. Hier bij jou ok.’ Derom stonnen wij ’n hutsy op Mooie Paal.
‘At ik straks in Luwt bin, mot ik twintig menútten pauze nimme. Derna gaan ik op ’e bus na Joure en weer werom. Folgt nag ’n rit naar Alkmaar en in Alkmaar mot ik weer twintig menútten pauze nimme. Dan weer werom na Luwt en kin ik de bus met na huus nimme. Skoanmake, nakike, bijtenke en môrn weer feerder.’
‘Foldoet jou ’t werk wat as bussjeffeur?’froeg ik.
‘Geweldige best. Ik hew eerst twintig jaar frachtautosjeffeur weest.’
‘O?’
‘Kyk as frachtautosjeffeur bist nooit thús. En myn frou saai tun mij, astou frachtautosjeffeur blyfst krije wij gyn kines. Kyk myn frou bringt ’t meeste geld in, sij het ’n goedbetaalde baan. Maar at d’r kines komme, wil sij d’r niet allenig op passe. Dus hew ik ’s goed nadocht. Ik bin eerst maar ’s op proef gaan bij de bus. Dat foldee goed en nou hew ik ’n faste baan. ’t Had fyftyn jaar eerder motten. Ja waar.’
Hij startte de bus. Na Wier toe waar nou nag maar ’n heel klain stikky. ‘Ik fyn met de bus raize mooi,’saai ik.
‘Motte jou faker doen,’antwoordde hij.
‘Ja, maar ik mot d’r bij de eerstfolgende halte al weer út.’
‘t Komt klaar mefrou.’
Doe’t ik útstapte kon ik niet nalate om te fragen:‘En hoe sit ’t nou? Hewwe jim al kines of is jou frou in ferwachting?’
Hij keek mij glunderend an en saai:’Nije week is se útrekend! De eerste!’

Simy7*

Bildtse Post